Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

КАЧЕСТВОТО И ТЕМПА
НА ПРОМЕНИТЕ
ЗАВИСЯТ ОТ НАС

• Дефицит на управленски знания и воля за реализация
• Изоставаме спрямо сродни градове като Плевен, Русе, Габрово


Кирил ПЕТКОВ,
председател
на Постоянната комисия
по Евроинтеграция
и инвестиционнна политика
към Общински съвет -Враца
пред в. "Зов за истина"

В последните 3-4 години се очертава устойчива тенденция на положителни промени, както на национално, така и на регионално (Област Враца) и общинско равнище. Приоритетно те са в областта на техническата инфраструктура и секторите от икономиката: услуги (търговски, банкови, телекомуникационни и информационни, строително-ремонтни), лека промишленост (хранително-вкусова, шивашка), производство на строителни материали, туризъм, черна и цветна металургия. За община Враца и региона тенденцията е подобна, с изключение на металургията и туризма.
Очевидни и целесъобразни са реализираните в Общината капиталови разходи за 7 100 хил. лв. в периода 2004 - 2006 г. и са планирани такива с Бюджет ’2007 за 6 365 хил. лв. Основният дял от тях са насочени в образованието (~23%), здравеопазването (~ 10 %) и благоустройство и комунално строителство (~ 35%). Чрез основен ремонт на сградния фонд и частично обновление на материално-техническата база в детските, учебните и болничните заведения се решиха трупани дълги години проблеми.
Чрез привличане на външни инвестиции са усвоени над 7 млн. лв. в т.ч. за изграждане на шивашко предприятие на италианската фирма РБО, хипермаркети на търговските вериги Технополис, Била, Кауфланд, Техномаркет.
В същото време повече или по-малко изоставаме в своето икономическо развитие спрямо редица подобни областни градове (напр. Плевен, Русе, Габрово), където в последните години са реализирани значими инвестиции в реалната икономика, създадени са устойчив капацитет и конкурентна икономическа среда за привличане на финансови ресурси за нови проекти.
Като основни слаби страни на провежданата управленска политика от общинските институции на властта - кмет (с негов екип) и Общински съвет, считам:
• Дефицит на необходимите управленски знания, опит, осъзнато разбиране за целесъобразност и воля за практическа реализация на изготвените от кметския екип и одобрени от ОбС "Стратегическа програма за развитие на икономиката в Общината през 2004 -2007 г."(юни 2004 г.) и "Общински план за развитие през 2006 - 2013 г.(ноември 2005 г.);
• В недостатъчна степен кметът и неговия екип концентрираха усилия и ресурси за динамизиране реализацията на структуро-определящи проекти на базовата инфраструктура (транспортна, ВиК, газификация и др.), както и за изготвянето на предпроектни проучвания и технически проекти за нейното обновление и разширение, за ускоряване осъвременяването на градоустройствения план, за актуализация на отделни регистри (планове на недвижими общински имоти - земя, гори, незастроени площи, сгради и т.н.);
• При нарастващата конкуренция между общините за привличане на външни инвестиции, действията за облекчаване на общинските регулаторни режими и за стимулиране на инвестициите в реалната икономика на общината са недостатъчни;
• Незадоволителна е ефективността в управлението на общинската собственост: земя, гори, общински търговски дружества, сгради, незастроени терени и т. н.

К а к в о    м о ж е    и    т р я б в а    д а    с е    п р а в и?

* Да повярваме, че качеството и темпа на промените зависят преди всичко от нас. Можем и трябва да работим повече и по-резултатно. Освен това, когато има избори - да гласуваме и да избираме личности знаещи, можещи, почтени и отговорни за изпълнение на делегираните им от нас общественополезни дела.

* Стратегическото планиране да се превърне в основен инструмент на правене и реализация на управленска политика от органите на местната власт - Кмет и Общински съвет. На база одобрения "Общински план за развитие 2006-2013 г."(ОПР) следва да бъдат разработени и одобрявани от ОбС ежегодно: "Тригодишна инвестиционна програма" и "Програма за реализация на ОПР за всяка текуща година". И в тях да се залагат актуалните мерки, дейности и конкретни проекти, в т.ч. и уточнените ресурси и срокове за изпълнение.
* Инвестиционният и устойчив икономически растеж във всяка община е база и основен източник на ресурси за трайно подобряване качеството на живот на хората в нея. Главната роля на кметския екип и Общинския съвет е да създава и непрекъснато да подобрява конкурентните условия и бизнес среда за задържане на успешния бизнес и неговото развитие, за привличане на нови инвеститори. В тази връзка е необходимо да се анализира хода на изпълнение и приеме актуален План за действия по динамизиране финансирането и реализацията на структороопределящите проекти за подобряване на базовата инфраструктура на Общината, в т.ч.
- Път Е-79 - участък Мездра - Ботевград, оширяване и изграждане на ново платно;
- Обходен път Е-79 - втори етап, изграждане на връзка между път II-15 Враца - Оряхово с Е - 79;
- Път I- (Е- 79) Враца - Мездра от км. 143 до км. 162;
- Проучване за и разширяване на тролейбусна мрежа от бл. 26, кв. "Дъбника", Сев. обход, ж.к. "Сениче", бул. "Руски", ул. "М. Орозов", пл. "Руски", бул. "Крайречна", Червен площад, бул. "Втори юни";
- Реконструкция етернитов водопровод Среченска бара - Враца;
- Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадни води, Враца;
* Либерализация на общинските регулаторни режими и разширяване (създаване на нови селективни стимули и преференции за развитие на малкия и среден бизнес, с приоритет в производствената сфера);
* Разработване и сертифициране на интегрирана "Система за управление на качеството, околната среда и здравословната и безопасна работа" по ISO - стандартите.
* Анализиране на очертаващата се тенденция за нарастващ недостиг на кадри за актуалната и прогнозна структура на икономиката в Общината (Областта) и изготвяне на съответната Стратегия за подготовка и преквалификация на кадри.
* Повишаване капацитета на Общината за стратегическо планиране и изготвяне, финансово осигуряване и реализиране на проекти, финансирани чрез привличане на външни средства от Оперативните програми на Европейските фондове - структурни и кохезионен и от други национални и международни програми / фондове, в т.ч. и чрез:
- Увеличаване на количествения и подобряване на качествения състав на отдел "Маркетинг и инвестиционни проекти (М и ИП) в общинска администрация";
- Утвърждаване от кмета на целеви Правила за подобряване на сътрудничеството между водещия/координиращ отдел "М и ИП" и останалите функционални отдели и общински търговски дружества по изготвяне и реализиране на проекти;
- Задълбочаване на партньорството на Общината с централните, регионални и областни органи на управление, както и с НПД- представители на бизнеса.
* Изготвяне, одобряване от ОбС и организация по изпълнението на средносрочни Целеви програми за развитие на приоритетните за икономиката на Общината / Областта сектори от нея. В изготвянето на тези програми да се привлекат както специализирани в съответния сектор консултанти, така и представители на НПО, експерти от водещи в бранша предприятия и др.
* Проектиране и изграждане на Бизнес парк за малки и средни предприятия за производствена, сервизна и консултантска дейност.
* Изготвяне на Анализ на състоянието и възможни перспективи за използване на трайно неработещите предприятия от северозападната и югоизточна индустриални зони.
* Изготвяне на Стратегия за преструктуриране и по-ефективно управление на общинската собственост, напр. чрез създаване на общинско търговско дружество "Врачански имоти" - ЕООД.

 

 


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM