Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОБЩИНА ВРАЦА КАНДИДАРСТВА С ПРОЕКТ
ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Община Враца внесе за оценка първия си проект по новата Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Той отговаря на идентифицирани потребности от интегрирани социални услуги. Неговата обща цел е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които са в риск от социално изключване. Специфичните цели са свързани с улесняване достъпа на целевата група до качествени здравни и социални услуги в общността и в домашна среда и стимулиране на потребителите да взимат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си. Бюджетът на проектното предложение е 499 997,61 лв. Проектните дейности ще се изпълняват 21 месеца, като 18 месеца е предоставянето на интегрираните социални услуги.Чрез проект "Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в община Враца" по процедура за безвъзмездна финансова помош "Независим живот" се цели и повишаване на професионалните умения на наетите в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда и намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи. Проектните дейности са свързани с осигуряване на достъп до интегрирани услуги, предоставяне на мотивационна, психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания. Планирани са въвеждащо и надграждащи обучения, психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, предоставящ социалните услуги, разработване на Методология за дейността на Центъра, дейности по информиране и публичност и организация и управление на проекта. Като резултат минимум 44 души ще са подобрили своето качество на живот чрез получаване на подкрепа и предоставяне на услугата "Личен асистент". Повече от 70% от тях ще са подобрили достъпа си до други междусекторни услуги. Минимум 20 лица оценени по проекта, но поради недостиг на финансов ресурс неполучили личен асистент ще са ползвали здравни, рехабилитационни и специализирани транспортни услуги "от врата до врата'.Община Враца като доставчик на социални услуги ще създаде мултидисциплинарен екип от 53 специалисти и ще разшири обхвата на дейността си. Чрез изпълнението на проекта ще се повиши информираността на местната общност относно възможностите на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. за подкрепа на социалното включване на хората с увреждания.

.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM