НАКРАТКО Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

З А П О В Е Д

№ 1503
От 08.10.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и с цел осигуряване на нормална обстановка и недопускане на нарушаване на обществения ред на територията на Община Враца, при произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Началникът на Районно управление "Полиция" - гр. Враца да организира опазването на обществения ред на територията на общината на 24.10.2015 г. и 25.10.2015 г.

З А Б Р А Н Я В А М:

1. Продажбата на алкохолни напитки и пиво в заведения за обществено хранене и други обществени места от 0800 ч. до 2000 ч. на 25.10.2015 г.
2. Употребата на алкохолни напитки и пиво на обществени места от 0800 ч. до 2000 ч. на 25.10.2015 г.
От горните забрани изключение се допуска единствено при провеждане на сватбени тържества.
3. Всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 24.10.2015 г. и на 25.10.2015 г.
За констатираните нарушения на настоящата заповед на нарушителите ще бъдат налагани административни наказания съгласно Закона за административните нарушения и наказания.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване и Интернет страницата на Община Враца.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на секретаря на общината, на кметовете и кметските наместници и на началника на РУП -Враца за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на секретаря на община Враца и началника на РУ "Полиция"- Враца.

ИНЖ. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА
Изпълняваща правомощията на Кмет на Община Враца
(съгл.заповед № 1422/ 18.09.2015г.)

 


Подготовка за кандидатстване по Националната Програма за енергийна eфективност на многофамилни сгради на територията на Община Враца

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ВРАЦА,
Oт днес 28.01.2015 г. на официалния сайт на Община Враца в нарочно създаден банер "Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради" е публикувана актуалната и окончателна информация за Програмата.
Можете да се запознаете с Методическите указания за кандидатстване, издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с образците на всички документи и презентацията на министър Лиляна Павлова.
Екипът за изпълнение на Националната програма е на Ваше разположение за консултации и съдействие.

28.01.2015 г.
Гр. Враца


Доц. Д-р Стоян Танчев - кмн,
акушер гинеколог

(Консервативно и минимално оперативно лечение
на гинекологични и онкологични заболявания)
Записвания на тел. 0888212859
Прием всяка първа и трета събота на месеца
от 10 до 12 часа.

ДКЦ-1, ет. 3, кабинет 59


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с провеждащ се открит конкурс за проект, с предмет: Идеен проект за реконструкция на Централна пешеходна зона на гр. Враца, с уникален идентификационен номер в АОП: 00814-2014-0024 и в СУПОП: 03-2014-138, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че представените в процеду-рата идейни концепции за визията на централната градска част са изложе-ни във фоайето на Градска концертна зала в сградата на Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6.

Съгласно конкурсната програма, един от показателите за оценка на проектите е Публично оценяване от населението, поради което всеки гражданин, желаещ да участва в оценяването на проектите в горепосоче-ния конкурс, може да гласува за предпочитания от него проект в периода от 28.01.2015 г. до 30.01. 2015 г., от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 19:00 ч.


ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЗАЕДНО ДА ИЗБЕРЕМ

КАК ДА ИЗГЛЕЖДА НАШИЯТ ГРАД В БЪДЕЩЕ!

С УВАЖЕНИЕ,
ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА


ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

Относно: Подготовка за кандидатстване по Националната Програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради
на територията на Община Враца

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВРАЦА,
Както вече Ви уведомихме, от 16.012015 г. в официалния сайт на Община Враца е публикувана пълната информация по Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.
Обръщаме Ви специално внимание, че при кандидатстване Сдружението на собствениците трябва да следва изричните методически указания на Националната програма и приложените примерни образци, по които освен задължителните документи по Закона за управление на етажната собственост, се изискват и допълнителни документи, приложими за целите на Програмата.


20.01.2015 г.
Гр. Враца


ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Подготовката и осъществяването
на проекти
по "Национална Програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради"
на територията на Община Враца

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВРАЦА,
Уведомяваме ви, че от 16.01. 2015 г. в официалният сайт на Община Враца е публикувана пълната информация по Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.
Тук ще откриете критериите за допустимост на сградите, които могат да кандидатстват по Програмата, всички стъпки, през които трябва да се премине, за да бъде одобрена сградата за финансиране - от необходимите образци за регистриране на Сдружения на собствениците до подписване на четиристранно споразумение за финансиране, задълженията и отговорностите на Общината и на всички участници в процеса по обновяване на Вашите домове.
На официалният сайт на Община Враца ще намерите и Методическите указания на МРРБ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
С нарочна заповед кмета на Община Враца инж. Николай Иванов е определил експертна работна група от общинската администрация, която ще приема, обработва и координира всички действия по реализацията на проектите и ще бъде в помощ на заинтересованите лица, кандидатстващи по програмата.
Във всеки един етап от реализирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Враца подалите заявления за участие ще могат да проследят докъде са стигнали техните документи.
В Центъра за административно обслужване в Община Враца и в Пълномощничеството в ж.к. "Дъбника" в гр. Враца вече са на разположение информационни брошури с основните моменти по прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Враца.Публично обсъждане на проектобюджета
на Община Враца за 2015 година

ПОКАНА

На основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца

Кметът на Община Враца организира

Публично обсъждане
на проектобюджета
на Община Враца за 2015 година

Обсъждането ще се проведе на 27.11.2014 година /четвъртък/ от 17.00 часа в конферентната зала на Община Враца /етаж 3/ .

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в категория "Бюджет".

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2015 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.


"СОДЖИТРА" ЕООД търси шофьори кат. С+Е
с опит на прицеп за работа в ЕС
по релация Италия-Франция.

Тел. 0899595096
e-mail: sogitraltd@gmail.com


З А П О В Е Д
№ 1040
от 13.06.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи приета с постановление на №182 на МС, доп. ДВ бр. 72/ от 21.септември.2012г. и Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане

ЗАБРАНЯВАМ:

Къпането на населението от Община Враца в неохраняваните - язовири, реки и напоителни канали, както и изкуствени и естествени водни площи на територията на община Враца, съгласно Приложение № 1.
Изпълнението на заповедта възлагам на кметове и кметски наместници на населени места в община Враца.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметове и кметски наместници на населени места в община Враца.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението, като се постави на всички видни места. Да се връчи на стопаните и наемателите на водни обекти на територията на община Враца по реда на ГПК и чрез средствата за масова информация. Да се задължат собствениците на водни площи и ползващите водни площи, да обезпечат със забранителни табели водните обекти.
На основание на чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед осигуряване на живота или здравето на гражданите, допускам предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок по реда на АПК пред АС.

КМЕТ:
инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Съгласували:
инж.Николай Йорданов
/Зам Кмет по "УТ"/
инж. Гриша Иванов:
/Директор Дирекция "УТПИОС"./
Елена Михова:
/юрисконсулт/
Изготвил:
инж.Христос Мингас
Гл.Експерт"ВиК"


ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС

На територията на Община Враца има разкрити нови социални услуги, а именно 3 бр. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и 1 бр. Защитено жилище, с които се разкриха 43 бр. свободни работни места. След подписването на договора по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 с Договарящия орган - Агенция за социално подпомагане гр. София за изпълнение на проект "Шанс за деца и младежи от дома" и в качеството си на бенефициент, Община Враца обявява конкурс за:
I. Подбор на персонал за следните длъжности:
1. Управител на ЦНСТ /3 броя/ за деца и младежи с увреждания - 1.5 щ. бр., по трудово правоотношение и Управител на Защитено жилище - 0.5 щ. бр., по трудово правоотношение;
2. Социален работник в ЦНСТ /3 броя/ за деца и младежи с увреждания - 1.5 щ. бр., по трудово правоотношение и Социален работник на Защитено жилище - 1.5 щ. бр., по трудово правоотношение; ...още


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените за 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, общинска администрация ВРАЦА уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината за:

1. Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България - до 14.04.2014 г. ...още


Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2014 година

ПОКАНА

На основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.29 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет,

Кметът на Община Враца организира

Публично обсъждане на Проектобюджета
на Община Враца за 2014 година


Обсъждането ще се проведе на 27.11.2013 година /сряда/ от 17.30 часа в Градската концертна зала на Община Враца.

Каним гражданите на общината, кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.


ОБЩИНА ВРАЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАДА, ЧЕ ОТ 14 ДО 19.09.2013. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 125 - ТИ ТРАДИЦИОНЕН ВРАЧАНСКИ ЕСЕНЕН ПАНАИР

Желаещите да ползват търговска площ - общинска собственост за разполагане на преместваеми атракцнонни и други съоръжения следва да подадат заявления по образец в Центъра за адмнинистративно обслужване на Община Враца с адрес ул. "Стефанаки Савов" № 6 . Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 ч. на 10.09.2013 г. В заявленията всеки търговец следва за посочи вид на преместваемото съоръжение, квадратура и размери. ...още


0878404437
Продава изгодно Опел Омега, газ-бензин, 90 к.с., добро техническо състояние.


 

 

 

  


 

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ - 92" 

БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM