Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВОДНИЯТ ЦИКЪЛ

Кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов се срещна с г-н Томислав Дончев - Министър по управление на средствата от ЕС и г-жа Ивелина Василева - зам. министър на околната среда и водите, на която бе обсъден напредъка на дейностите по изпълнението на водния проект на Община Враца. Отчетено бе, че МОСВ е предоставила на Община Враца работен проект за "Реконструкция на ВиК мрежите - I-ви и II-ри етап" и идеен проект за "Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води". Министер ството е одобрило необходимата Концепция за управление и изпълнение на проекта. Уточнило е крайния срок за представяне на документи за разплащане по ДБФП и крайния срок за изпълнение на проекта. Обявени са две обществени поръчки по проекта - "Строителен мениджмънт и строителен надзор"и "Техническа помощ за ЗИП". Тръжната документация за обществена поръчка "Рекон- струкция на Пречиствателна станция за отпадни води " е одобрена на предварителен контрол в МОСВ и в момента се чака одобрението й от АОП. Изпратена на предварителен контрол в МОСВ е документация за обществена поръчка "Информация и публичност по проекта". Община Враца е подготвила тръжна документация за обществена поръчка за "Финансов одит" по проекта. Подготвен е пълен комплект документация за отпускане на аванс по Проекта, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) и същата е входирана в МОСВ от Община Враца.
В момента се подготвят за представяне в МОСВ актуализирани приложения към ДБФП, съобразно одобрената Концепция. Предстои до края на месеца да бъдат получени от проектантите доработки по проекта - канална мрежа - 11,5 км и водопроводна мрежа 2,4 км. Получени са вече документация за измервателни и регулиращи устройства, ревизия на количествено-стойностни сметки за водопроводна мрежа и др.
Разисквани са последователността при обявяване на обществени поръчки по проекта и актуализиране на графици и срокове. До края на седмицата Община Враца ще внесе за предварителен контрол в МОСВ тръжна документация за об- ществена поръчка за "Финансов одит". От своя страна МОСВ трябва да преведе аванс по Проекта до края на януари 2011 год. Ще продължи работата по документация за обществените поръчки за проектиране на магистрален водопровод, както и подготовка на тръжна документация за "Реконструкция на ВиК мрежи - I-ви етап". Кметът на Община Враца поясни, че Общината и Министерството на околната среда и водите ще работят за от- страняване на всички нередности и тази година проектът да стартира. 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM