Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

07.09.2012

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА
ЗА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ВРАЦА


Обществено обсъждане на проекта "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца - устойчива Враца" се състоя на 13 септември. Между 11,30 и 17,00 часа в Концертната зала на Община Враца специалисти от различни сфери представиха перспективите и плановете за развитието на града до 2020 г. Общественото обсъждане беше отворено за гражданите, които да изразят своето мнение за най-важните проблеми във Враца и възможностите за тяхното ефективно решаване.
Общественото обсъждане е част от кампанията по информация и публичност на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца - устойчива Враца", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/032.
В обсъждането взеха участие специалисти от Община Враца, експерти на изпълнителя на проекта "Мист - Евроконсулт", както и представители на различни заинтересовани групи. По време на събитието бяха представени идеите за развитието на различните Зони за въздействие в града, които са обособени като "Зона за въздействие с преобладаващ социален характер", "Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие", "Зона на публични функции с висока обществена значимост". Бяха представени и резултатите от проведеното анкетно проучване за мнението на гражданите за основните проблеми в града и начините за тяхното решаване.
Зона за въздействие е обособена градска територия с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда, социалната и етническа структура на населението и структура на основните фондове. Има три вида зони за въздействие:
- зони с преобладаващ социален характер - жилищните територии със своите проблеми на обитаване, качество на техническата и социална инфраструктура
- зони с потенциал за икономическо развитие - градски територии с преобладаващи производствени и друг вид бизнес дейности, в които състоянието на техническата инфраструктура не удовлетворява инвестиционното търсене за развитие на нови икономически дейности
- зони на публични функции с висока обществена значимост - централната част, която концентрира сгради с административни и обществени функции, както и недвижими курлтурни паметници. Полето за действие в тези зони е свързано с отстраняване на физически и експлоатационни проблеми на средата.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM