Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПЪРВА КОПКА

Първа копка на Обект "Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди битови отпадъци на общини Враца и Мездра" ще бъде направена на 5 април 2011 г. /вторник/ от 14.00 ч. в местността "Пискавец", община Враца.
Изпълнител "Пътностроителна техника"ЕАД - София
Срок 145 календарни дни след съставяне на протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка
Стойност 2 329 746, 36 лв без ДДС с възможност за възлагане на непредвидени видове работи до 15 % върху тази сума.
Основната цел на проекта е да се осигури екологосъобразна среда за населението на общините Враца и Мездра, като се намали риска за здравето на хората чрез обезвреждане и съхранение на битови отпадъци, генерирани от двете общини.
Проектът за изграждането на клетка 2.1 към РДТБО от Община Враца и община Мездра е включен в националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България и оперативния план за изпълнение за периода 2006 - 2015 г.
Този проект е в съответствие с приоритетите, заложени и в Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците в т.ч. :
" Да се експлоатира и разшири капацитета, съобразно нуждите на едно регионално депо с екологосъобразни мерки в съответствие с ЕС директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, обслужващо всички домакинства и институции в региона;
" Да се установи система за събиране и управление на отпадъци в региона, като се разделят и рециклират отпадъците, с цел намаляване на биоразградимите отпадъци, които се депонират на депа, определени в Закона за отпадъците и в Националната програма за управление на отпадъците;
Чрез проектите "Регионално депо за твърди битови отпадъци от населените в общините Враца и Мездра" - Етап I, и "Подобряване на управлението на твърди битови отпадъци (ТБО) в общините Враца и Мездра"- Етап II, изпълнени в сътрудничество със Датската Агенция за Защита на Околната среда (DEPA) и техните представители фирма COWI AS - Дания и МОСВ, Община Враца натрупа значителен опит и капацитет за управление и изпълнение на подобен тип проекти.
Община Враца е с действаща система на разделно събиране на отпадъците в съответствие със съвременните европейски практики.
Регионалното депо за твърдо - битови отпадъци (ТБО) е новоизградено, контролирано, охранявано и на него се извършва екологосъобразно депониране на битови отпадъци. Регионалното депо за ТБО е изградено върху площ от 125 дка. От началото на месец април 2003 г. в Регионалното депо за ТБО се приемат и битовите отпадъци на гр. Мездра.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM