Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

На 24 април 2012 г. (вторник) от 10.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Враца. След избора на временно изпълняващ длъжността управител на "БКС" ЕООД и вземането на решение да бъде проведен втори публичен подбор за избор на постоянен управител на дружеството на предното заседание на Общински съвет - Враца, инж. Петя Аврамова ще внесе докладна за решение за избор на контрольор на дружеството. Според докладната контрольорът ще "следи за спазване на учредителния акт, Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на община Враца, относимите решения на Общински съвет - Враца, както и за опазване на имуществото на дружеството както и да дава отчет пред общото събрание".
Председателят на Общински съвет - Враца ще докладва и по актуализиране на състава на Наблюдателна комисия по чл.170 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и Изпълнителен Директор на "РТВ Вестител - Враца" ЕАД. В средата на месец март 2012 г. е изтекъл срока на договора на сегашния изпълнителен директор на РТВ Вестител Румяна Христова и местния парламент ще гласува откриване на процедура за нов избор и критерии за подбор. Според докладната новия срок на договора ще бъде 3 години. Подборът ще бъде проведен на три етапа - допустимост на кандидатите, оценка на бизнес програми и интервю.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране - "Синя зона - гр. Враца" ще внесе общинският съветник Венчо Кръстев. В нея се предлага да бъдат изменени досега действащите места за платено паркиране, като бъде закрита Синя зона на пл. "Софроний Врачански", а бъдат открити нови места на ул. "Стоян Калъчев", бул."Втори юни" в района на МБАЛ "Христо Ботев", бул. "Никола Войводов" от бул. "Демокрация" до площада пред ЖП-гарата. Според вносителят на Наредбата е необходимо цената на паркирането на тези нови места да е по-ниска от досегашната, което е регламентирано в наредбата. Ще бъде променен начина на паркиране по ул."Иванка Ботева" от "под ъгъл" в "успоредно паркиране" и въведено паркиране "под ъгъл" на ул."Христо Ботев" на площад "Ботев".

Общинският съветник и председател на ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси Хенриета Георгиева ще предложи на колегите си да гласуват 5 молби до президента на Република България за опрощаване на неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете и отпускане на персонална пенсия на сирак от Враца.
Две докладни за включване в програмата за приватизация за 2012 г., на три самостоятелни обекта, в сграда частна общинска собственост и откриване на процедура за продажба на обособени обекти, частна общинска собственост е внесъл председателят на ПК по приватизация към Общински съвет - Враца Васил Драганов.
Единадесет докладни е внесъл кметът на Община Враца инж. Николай Иванов. Те включват продажба на земя, частна общинска собственост, продажба на общински жилища, управление на имоти - публична общинска собственост и предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински имот за нуждите на ПМГ "Акад.Иван Ценов" - Враца. Кметът на общината ще предложи на общинските съветници да гласуват и Наредби за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Враца и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца.
Зам. кметът на Община Враца Светозар Луканов ще представи годишния план за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2013 година, а зам.кметът Красимир Богданов ще предложи за гласуване от Общински съвет - Враца Програма за развитие на туризма в община Враца за 2012 година.
В последната точка са предвидени питания от граждани.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM