Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩИНА ВРАЦА ПОДАДЕ ПРОЕКТ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

Община Враца внесе на 17.04.2012 г. проектно предложение по Оперативна програма "Административен капацитет", приоритетна ос І "Добро управление", подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация". Проектът е на стойност 193 000 лева, а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Основната цел на проекта е оптимизиране на структурата и организационно развитие за повишаване ефективността, ефикасността и икономичността на общинската администрация, както и избягване на дублиращи се функции на административни структури в съответствие с действащото законодателство.
Основната дейност е провеждане на функционален анализ на работата на администрацията, който анализ ще се извърши в строго съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за нейното прилагане, разработена по ОП "Административен капацитет".
В резултат от изпълнението на проекта се очаква:
o подобряване на обслужването и удовлетвореността на клиентите;
o идентифициране на начини за намаляване на разходите;
o намаляване на размера и обхвата на структурите на публична администрация;
o идентифициране на функции и услуги, които могат да бъдат приватизирани, децентрализирани или премахнати;
o осигуряване на по-висока ефикасност на дейността на публичната администрация.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM