Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ИСКРА

На пресконференцията инж.Николай Иванов представи информация относно проектното предложение на Община Враца с наименованието ИСКРА, което е класирано и одобрено за финансиране по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск". Той ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет.
На 16/02/2012 г. в град Шумен зам.-кмета по "Европейско финансиране и обществени поръчки" на Община Враца - инж. Красимира Георгиева и Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР - г-жа Деница Николова, в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова ще подпишат договора за безвъзмездна финансова помощ. Проектът е на стойност 2,6 млн.лв. и ще се изпълнява през следващите 24 месеца. Ще се изградят и оборудват три центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитеното жилище, чрез които ще се създаде благоприятна среда за развитие на децата и младежите с увреждания и ще се осигури социалното им включване чрез осигуряване на възможност на всички, да участват във всички аспекти на живота на общността, включително да посещават детски градини, училища, да ползват здравни, социални, транспортни и ред други обществени услуги.
Защитеното жилище ще бъде изградено върху урегулиран незастроен поземлен имот отреден за комплексно обществено обслужване - новообразуван УПИ , кв.60-а, в жк."Река Лева" по плана на гр.Враца.
Ще бъдат изградени 3 броя центрове за настаняване от семеен тип върху недвижими имоти, частна общинска собственост находящи се в УПИ ХХІІІ,кв.76 в жк."Река Лева" ; УПИ ІІІ,кв.121 в жк"Самуил" и УПИ ІІІ-192,кв.122 в жк."Дъбника". Капацитетът им е 14 потребители.
Главната цел на проект "ИСКРА - Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи" е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Враца, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, които да заменят институционалната грижа, да се подобри качеството на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и младежите с увреждания. Ще се осигури подходящо оборудване и обзавеждане, съобразено с потребностите на децата и младежите, настанени в тях.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM