Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
"ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ
НА ЛЪЧЕЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР"

Община Враца започна изпълнението на проект "Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в "Комплексен онкологичен център" ЕООД град Враца", договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-11/2011/007 на 31.01.2012г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 "Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации".
Бюджет: Проектът е на стойност 6,3 млн.лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на лева (4 %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 6,1 млн. лева (96%).
Продължителността на проект "Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в "Комплексен онкологичен център" ЕООД град Враца" e 24 месеца.
Специфичните цели на проекта са:
o Осигуряване на подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна инфраструктура в "Комплексен онкологичен център" Враца ЕООД, съобразена с действащите санитарно-хигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите нужди на населението на град Враца, на област Враца и на Северозападния район;
o Подобряване качеството на медицинското обслужване в областта на лекуваните в "Комплексен онкологичен център" ЕООД Враца болести;
o Социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, с особено внимание към хората с увреждания и рисковите групи население, най-вече хора от ромски произход;
o Изграждане на лъчелечебен център в КОЦ Враца, отговарящ на съвременните изисквания за енергийната ефективност на сградата и оптимално използване на средствата за издръжка на лечебното заведение в резултат от спестената енергия.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:
o Изграден Лъчелечебен център с разгъната застроена площ 1295.45 кв.м в "Комплексен онкологичен център" Враца ЕООД;
o Осъществени всички необходими мерки за лъчезащита;
o Повишено качество на болничната среда и здравната помощ, както и цялостно развитие на здравеопазването в областта и региона, превръщането на заведението в еталон на високотехнологична болница.
o Работа с най-съвременното оборудване за лъчелечение.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM