Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение
на бюджета на Община Враца за 2011г.

В изпълнение на чл.11,ал.6 и чл.30 ,ал.4 от Закона за общинските бюджети, чл.29 и чл.58 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на Общинският бюджет в градска концертна зала се проведе публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2011 и проектобюджета на Община Враца за 2012 година.
В изпълнение на чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов представи отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2011 г.
Първоначалният бюджет на Община Враца за 2011 г. по приходната и разходна части за делегирани държавни дейности, местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи е бил общо в размер на 44 381 627 лв.
В процеса на изпълнението му през бюджетната 2011г., на основание § 8, ал. 1, ал. 2, ал. 3, и ал. 5 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г. и чл. 50, ал. 3 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОбС Враца, са извършвани служебни актуализации по приходната и разходна части, както и промяна на приходите и разходите в изпълнение на решения на ОбС Враца.
1.Приходна част.
При първоначално планирани приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 24 209 617 лв., в резултат на настъпилите промени, приходите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2011 г. са достигнали по план 30 252 628 лв., а са постъпили 30 226 524 лв.
Планираните приходи с общински характер по уточнения план са в размер на 21 967 033 лв.,
За 2011 г. са събрани данъчни приходи в размер на 3 526 917 лв., като преизпълнението им е 100,33 %.
От неданъчни приходи за 2011г. общината е събрала 9 062 179 лв. или 96,50 %, след приспадане на внесен ДДС и други данъци или 96,50 % от планираните.
Независимо от сравнително доброто изпълнение на неданъчните приходи, структурата им е определяща за допустимост при разходването им, довело до сериозни несъответствия при изпълнението на разходната част на бюджета.
Значително е преизпълнението на приходите по приходен под§ 27 07 "Такса за битови отпадъци", която има целеви характер. Преизпълнението е със 793 403 лв.
За отчетния период най-голямо неизпълнение от 746 701 лв., е допуснато по приходен § 40 00 "Приходи от продажби на нефинансови активи", които също са с целеви характер.
Планираните постъпления от централния бюджет са изпълнени на 100 %. При уточнен годишен план за планирани трансфери от 8 394 700 лв., на общината са предоставени 8 394 700 лв., от които 2 588 300 лв. обща изравнителна субсидия и 5 806 400 лв. целева субсидия за капиталови разходи.
Община Враца е изпълнила поетите отговорности за трансферите през 2011 г. Към разчетените в първоначалния бюджет 150 000 лв. за финансиране на Драматично-куклен театър Враца и Симфониета Враца, допълнително са предоставени и разчетените в Капиталовата програма разходи за съфинансиране на проекти по "Красива България". Салдото със знак минус към 31.12.2011г. е 239 201 лв.
В частта за планираните временни безлихвени заеми за 2011г., общината е приключила на минус 258 491 лв. При планирани за възстановяване 558 000 лв. в годишния план по приходите, са възстановени 419 103 лв. и са предоставени нови заеми за 677 594 лв. отчетени със знак минус.
През отчетната година Община Враца е реализирала нетни приходи от разпореждане с активи за 24 885 лв. и е предоставила временен безлихвен заем от 60 000 лв. на "Център за кожно-венерически заболявания-Враца".
Размерът на приходите за 2011 г. на Община Враца, намалени с платените ДДС и други данъци, трансферите, временните безлихвени заеми и други финансирания отразени със знак минус в приходната част на бюджета, е 20 409 511 лв. и заедно с преходния остатък от 2010bг. от 445 824 лв. формира приходна част за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с приходи за местни дейности общо в размер на 20 855 335 лв.
За същият период разходите за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с приходи за местни дейности е 21 159 623 лв.
Формираният недостиг от приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с приходи за местни дейности в края на бюджетната година наложи покриването на временните заеми от кредитите за държавни дейности да бъдат възстановени с привличането на допълнителни средства от други източници. Дефицитът беше покрит с временен безлихвен заем в размер на 400 000 лв. от Набирателната сметка на общината. За целта Общински съвет -Враца със свое Решение № 28, Протокол № 3 от 27.12.2011г. даде съгласие за заем в размер до 450 000 лв. От изтегления заем от 400 000 лв., бяха разходвани 304 288 лв., а неразходваните 95 712 лв. преминаха като преходен остатък по банковата сметка на общината.
2. Разходна част.
През 2011 г. по бюджета на Община Враца са извършени общо разходи за 48 306 069 лв., при планирани 52 219 661 лв. или 92,50 % от уточнения годишен план.
В зависимост от характера на финансиране, изпълнението им по делегирани дейности в лева е както следва :
уточнен план отчет %
държавни дейности 30 252 628 лв. 27 146 446 лв. 89,73
в т.ч. : дофинансирани 734 426 лв. 770 575 лв. 104,92
местни дейности 21 232 607 лв. 20 389 048 лв. 96,03

За трудови възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя по отчет са разходвани 21 054 061 лв. при уточнен годишен план от 22 213 224 лв., или 94,78 %. За издръжка - 15 542 560 лв. - 92,93 % спрямо уточнения годишен план от 16 725 386 лв.
Разходваните субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност са в размер на 398 322 лв. при уточнен план от 411 557 лв., или 96,78 %.
Организациите с нестопанска цел са разходвали субсидии в размер на 1 499 519 лв. при уточнен план от 1 463 036 лв.
При уточнен годишен план от 10 148 651 лв., по Програмата за капиталови разходи финансирани с бюджетни средства са усвоени 8 674 502 лв.


През 2011г. Община Враца е разходвала за капиталови разходи 8 674 502 лв., от които собствени бюджетни средства 2 238 770 лв. при обезпечени приходи по приходен § 40 00 "Постъпления от продажба на нефинансови активи" след приспадане на платените данъци 1 630 860 лв.
Съучастието на общината в съфинансирането на проекти по "Красива България" е в размер на 175 583 лв.

Програми и проекти.
Проектите, които са от значение за общината и региона и които се изпълняват заедно с Правителството са общо 5 и са по 1 национална програма и средства от републиканския бюджет, ФАР, ОП "Транспорт" и по Мярка ИСПА. Те са свързани с подобряване състоянието или изграждане на нова, съвременна инфраструктура и създаване на заетост.
Националните програми са към Министерство на труда и социалната политика, по национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост (ОСПОЗ).
През 2011 г. - общо 35 бр. проекти. Проектите, започнати в предходни години са три, на стойност около 138 млн.лв. През 2012 г. ще завърши изпълнението на проекта за Изграждане на сепарираща инсталация на депото за ТБО и проекта за регионални и местни политики в областта на транспорта.
През 2011 година продължи работата и по партньорските проекти на общината - с ПП "Врачански балкан" и СОУ "Отец Паисий", Подкрепа за достоен живот с АСП и Асоциация Враца.
През 2011 г. бяха подготвени, одобрени и подписани нови договори/споразумения/ решения (това зависи от съответната програма) - 19 бр., обща стойност 21 млн.лв. През 2012 г. предстои подписване на 2 бр. договори на обща стойност 9 млн.лв. Изпълнени бяха 11 бр. проекти, на стойност около 3,6 млн.лв.
2. Внесените проекти за разглеждане в институциите
Внесените за разглеждане проекти, в съответните институции, са 4 на брой, на обща стойност около 1,7 млн.лв. От тях 1 към програма "Югоизточна Европа", 1 по ОП"АК", 1 по "ИНТЕРРЕГ" и 1 в Посолството на САЩ в Република България.
3. Подготвяни за кандидатстване
Съгласно стартиралите покани работим по подготовка на проектни предложения по Проект "Красива България" 2012 и по ОП"РР".

Преходен остатък.
Община Враца приключи 2011г. с преходен остатък по отговорности, както следва:
За делегирани държавни дейности 3 080 078 лв., в т.ч.:
- наличност в лева по сметки в края на периода 2 769 512 лв.
- наличност в лв. равностойност по валутни сметки 310 566 лв.
За местни дейности / - минус/ - 1 615 109 лв., в т.ч.:
- отклонени целеви в местни дейности - 251 463 лв.
- отклонена такса за "Битови отпадъци" - 1 059 358 лв.
- заем от "Набирателна сметка" за покриване на разходвани средства за сметка на свободни кредити за държавни дейности - 304 288 лв.
Неизпълнените приходи и допуснатите преразходи във Функция "Общи държавни служби" в размер на 209 036 лв. спрямо годишния план и 152 405 лв. в дофанансирана Функция "Общи държавни служби", платените 90 455 лв. капиталови разходи при необезпечен финансов ресурс, допуснатите преразходи, в голямата си част насочени за покриване на неразчетени текущи ремонти в дейност 2 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" от 168 796 лв., както и неразчетените в КСС строително-ремонтни работи по изпълнени проекти от предходни бюджетни периоди, преоформени като съдебни обезщетения и платени над разчетените по под§ 10 92 "Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения" в размер на 500 159 лв, довели до преразход на дейност 2 898 "Други дейности по икономиката" с 301 971 лв. са част от причините за този минусов преходен остатък.
Достигнатият отрицателен резултат в преходния остатък от 2011г. в местни дейности се дължи и на ненапълно възстановения от 2010 г. минусов преходен остатък за "Финансиране на проекти и програми", отклонени от други дейности в размер на минус 989 983 лв., най-вече от преходния остатък отново от такса "Битови отпадъци", който е следвало да бъде 934 162 лв.
Това наследство поставя пред сериозно изпитание запазването и развитието на услугите предоставяни от общината при изпълнение на нейните отговорности към местната общност.

Просрочени задължения и неразплатени разходи.
Община Враца приключи 2011г. с:
- просрочени задължения за 25 124 лв.
- неразплатените разходи за 654 630 лв.

Извънбюджетни сметки и фондове.
През 2011г. Община Враца е ползвала извънбюджетни сметки и фондове съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и чл. 42, ал. 1, от Закона за общинските бюджети.
Финансовото състояние на Фондовете на Специалната сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински предприятия е критично. През цялата 2011г. не е извършена разпоредителна сделка по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, което е довело до изчерпване на наличностите по Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол / чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСПК/.
В същото време, без да се вземе предвид действителното състояние на Специален фонд към съответните общински съвети за инвестиции и дълготрайни активи / чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСПК/, бившия ръководен екип е поемал ангажименти, извършвани са разходи и натрупани неразплатени фактури по сключени договори за строително-ремонтни работи общо в размер на 596 217,24 лв.
Определено може да се каже, че Специалната сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински предприятия е фалирана.
Това състояние на Фондовете на Специалната сметка не дава възможност за разплащане на трудовите възнаграждения и осигурителните вноски за сметка на работодателя, както на Специализираното звено за приватизация. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM