Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА БЮДЖЕТ '2012

В изпълнение на чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов предложи на вниманието на присъстващите на публичното обсъждане проект за бюджет на Община Враца за 2012 г.
Проектът на бюджет за 2012 г. на Община Враца е разработен в съответствие с изискванията на Закона за общинските бюджети и Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и е балансиран по приходна и разходна части.
Предложеният проект е съобразен с минусовия преходен остатък за местни дейности от 1 615 109 лв.

С кредитите по дейности е заложена възможност за минимизиране на неразплатените разходи и покриване на просрочените задължения на Община Враца.
Основна цел на проекта за бюджет е:
Запазване обема на публичните услуги, предоставяни от общината, при постигнатите критерии за качество, независимо от полученото наследство и то в условията на световна криза.
Проектът на бюджет за 2012 г. на Община Враца предполага прилагане на решения за строги икономии на публичен финансов ресурс, законосъобразно, целесъобразно, ефективно и ефикасно разходване на бюджетните средства, за недопускане на по-нататъшно влошаване финансовото състояние на общината.

I. Приходна част
Приходната част на проекта за бюджет на Община Враца за 2012 г. е в размер на 39 702 815 лв.
1. По приходоизточници приходната част на бюджета включва:

1.1 Държавни трансфери по чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2012 година общо в размер на 25 506 285 лв. по видове:
1.2 Данъчни и неданъчни приходи общо в размер на 11 424 368 лв.,
1.3 Преходен остатък
в делегирани от държавата дейности 3 080 078 лв.
в общински дейности 95 712 лв.,
в това число:
- заем от "Набирателна сметка" 400 000 лв.,
от които разходвани - 304 288 лв.
Разходвани неправомерно - 1 310 821 лв.
- от "Такса за битови отпадъци" - 1 059 358 лв.
- от дарения и целеви средства в местни дейности - 251 463 лв.

1.4 Средства за предоставяне на трансфери на културни институти в размер на 170 000 лв., отразени със знак /-/.
1.5Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 620 932 лв., отразени със знак /-/.
1.6. Временни безлихвени заеми между извънбюджетната и
бюджетната сметка в размер на 7 063 429 лв., отразени със знак /-/.
1.7. Възстановяване на предоставена финансова помощ и заеми в размер на 8 060 000 лв.
1.8. Временно съхранявани средства, средства на разпореждане и друго финансиране в размер на 609 267 лв., отразени със знак /-/.

1. Според характера на дейностите приходната част на бюджета е разчетена съответно:
1.1. Приходи с държавен характер за финансиране на делегираните
от държавата дейности.

Приходи за делегирани държавни дейности 25 720 037 лв.
в това число :
- неданъчни приходи 54 153 лв.
- обща субсидия за държавни дейности 22 587 785 лв.
- временно съхр. средства, средства на разпор. и др. финансиране - 1 979 лв.
- преходен остатък 3 080 078 лв.

2.2. Приходи с общински характер за финансиране на местните
дейности и дофинансиране на държавни дейности.
Приходи за общински дейности и дофинансиране 13 982 778 лв.
в това число :
Данъчни и неданъчни приходи 11 370 215 лв.
- данъчни приходи 3 570 000 лв.
- неданъчни приходи 7 800 215 лв.
Трансфери от централния бюджет 2 918 500 лв.
- трансфери за местни дейности от централния бюджет 2 494 000 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи 424 500 лв.
Трансфери - 790 932 лв.
Временни безлихвени заеми - 7 063 429 лв.
Операции с финансови активи и пасиви 7 548 424 лв.


3. Преходен остатък от 2011 г.
Реализираният преходен остатък от дейности с държавен характер е 3 080 078 лв.
В изпълнение на § 30, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г. реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности.
Реализираният преходен остатък от дейности с общински характер и дофинансиране на държавни дейности е 95 712 лв., неусвоени от изтегления заем от "Набирателната сметка" на Община Враца в размер на 400 000 лв.

Следвало е преходен остатък да има по следните дейности във функциите:
1. Преходен остатък в дейностите с общински характер 1 710 821лв.
Функция "Общи държавни служби" 19 134 лв.
Международни програми и споразумения 19 134 лв.
Функция "Образование" 729 лв.
- Целодневни детски градини и обединени детски заведения 14 лв.
- Извънучилищни дейности 715 лв.
Функция "Социално подпомагане и грижи" 202 лв.
- Други служби и дейности по ОПЗ 202 лв.
Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" 1 229 566 лв.
- ИРП на уличната мрежа 208 лв.
- Чистота 1 229 358 лв.
в т.ч.:
от текущи разходи 978 009 лв.
от Целеви капиталови разходи 170 000 лв.
от такса "Битови отпадъци" 81 349 лв.
Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" 3 528 лв.
- Обредни домове и зали 3 528 лв.
в т. ч. капиталови 3 528 лв.
Функция "Икономически дейности и услуги" 46 583 лв.
- Дейности по поддържане на пътищата 2 495 лв.
- Туристически бази З7 335 лв.
- Други дейности по икономиката - Младежки дом 6 480 лв.
- Други дейности по икономиката 273 лв.
2. Преходен остатък от Д Д дофинансирани с общински приходи 10 562 лв.
- Дом за възрастни хора 2 867 лв.
- Дом за деца 7 695 лв.
Функция "Култура, спорт и туризъм" 517 лв.
- Музей и художествени галерии 517 лв.
3. Заем от "Набирателна сметка" 400 000 лв.
4. Финансиране на проекти и програми - 1 615 109 лв.
- временни безлихвени заеми от бюджетна в извънбюджетна сметка - 816 491 лв.
- преразходи по под§ в издръжката и в капиталови разходи - 494 330 лв.
- заем от "Набирателна сметка" - 304 288 лв.
ВСИЧКО: 95 712 лв.
В проектобюджета за 2012 г. за всички целеви средства, формиращи дължим преходен остатък са разчетени бюджетни кредити.

2. Разходна част
В проекта на бюджет за 2012 г. на Община Враца разчетените разходи са до размера на планираните приходи от 39 702 815 лева.
За делегираните от държавата дейности са разчетени натурални и стойностни показатели в съответствие с определените стандарти, преходния остатък от 2011 г. и неданъчни приходи, намалени с размера на наличните към 31.12.2011 г. временно съхранявани средства, средства на разпореждане и друго финансиране.
Необходимите средства за поддържане и развитие на местните услуги, както и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности са разчетени до размера на планираните данъчни и неданъчни приходи, трансферите от централния бюджет за местни дейности, целевата субсидия за капиталови разходи, очакваните за възстановяване средства по предоставени временни безлихвени заеми за изпълнение на оперативни програми и преходния остатък от 2011 г., намалени с размера на разчетените за предоставяне трансфери.
В зависимост от характера на финансиране, разходите са разпределени по делегирани дейности, както следва :
държавни дейности 25 720 037 лв.
в т.ч. : дофинансирани 550 408 лв.
общински дейности 13 432 370 лв.

2.1.Разходи по функции
Разпределение на разходите по функции, с включени капиталови разходи:
"Общи държавни служби" 3 292 882 лв.
"Отбрана и сигурност" 806 902 лв.
"Образование" 19 879 680 лв.
"Здравеопазване" 2 512 317 лв.
"Социално подпомагане и грижи" 2 883 067 лв.
"ЖС, БКС и опазване на ОС" 6 067 923 лв.
"Почивно дело, култура" 2 080 849 лв.
"Икономически дейности и услуги" 1 622 787 лв.
"Резерв за непредвидени и неотложни разходи" 6 000 лв.
Дофинансиране 550 408 лв.
Всичко по бюджет 2012 г. 39 702 815 лв.

При среден процент на нарастване на разходите в местните дейности от 101,26%, нарастването в дейност "Други дейности по здравеопазването" е 594,93%. Дължи се на предвидените разходи за реализиране на профилактичната програма, финансирана от общината. В клубовете на пенсионери и инвалиди е в резултат на разкритите допълнително нови такива. Увеличението с 203,80 % в дейност "Други дейности по туризма" е в резултат на предвидения в настоящия бюджет неразходван преходен остатък от 2011г. и амбицията ни да впишем Враца в предпочитаните туристически дестинации.
Не мога да ви информирам за нарастването на бюджета в дейност "Общински съвети" със 136,54%, тъй като проекта, по силата на чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за общинските бюджети е предложен от Председателя на Общински съвет Враца.
3.Капиталови разходи
В Капиталовата програма на Община Враца за 2012 г. са разчетени разходи за 2 577 192 лв., като със собствени бюджетни средства ще се изпълняват само поетите през 2011г. ангажименти от предходния ръководен екип на общината по сключени договори по обекти в строителството за 1 144 546 лв., както и наследените договори в размер на 592 039 лв за текущи ремонти.
Разработената годишна програма за капиталови разходи общо в размер на 2 577 192 лв. е разчетена за финансиране по приходоизточници, както следва :
- целева капиталова субсидия 424 500 лв.
- собствени бюджетни средства 2 152 692 лв.
- ИБС "Приватизация" -


4.Програми и проекти
През 2012 г. ще продължи работата по одобрените проекти на Общината с Правителството - 5 на брой и на Общината, общинските структури и с партньори - 13 бр. Одобрените проекти на Общината и общинските структури, които са преходни са 13 на бр. и са на стойност около 150 млн. лв., като с най-голям относителен дял е "Интегрирания проект за водния цикъл на Враца", който ще се изпълнява през следващите 4 години. Проектите, които са от значение за общината и региона и които се изпълняват заедно с Правителството са общо 5 и са по 1 национална програма и средства от републиканския бюджет, ФАР, ОП "Транспорт" и по Мярка ИСПА. Те са свързани с подобряване състоянието или изграждане на нова, съвременна инфраструктура и създаване на заетост.
Националните програми са към Министерство на труда и социалната политика, по национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост (ОСПОЗ). По тази програма работата ще продължи и през 2012 г. През тази година ще продължи работата и по партньорските проекти на общината - с ПП "Врачански балкан" и Подкрепа за достоен живот с АСП.
Съгласно стартиралите покани работим по подготовка на 5 бр. проекта, от които 4 са за обекти по Проект "Красива България" 2012 на МТСП и 1 проектно предложение по ОП"РР" по схемата за подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите.
5. Извънбюджетни сметки и фондове
През 2012 г. съгласно Приложение № 8 към § 28 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. ще функционират:
Специалната сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински предприятия.
1.Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.
2.Специален фонд към общинските съвети за инвестиции и дълготрайни активи.
Общината ще разполага и с извънбюджетни сметки по чл. 42, ал. 1 от Закона за общинските бюджети във връзка с изпълнение на проекти по различни програми.
Предвидени са кредити за разходи при изпълнението на заварените проекти, както и за нови реализирани по извънбюджетните сметки.

 

 

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM