Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВЕСТИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

Отменени решения

На пресконференция в понеделник кметът на Община Враца инж. Николай Иванов информира за решенията на КЗК относно избор на изпълнител по изпълнение на Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца .
В Комисията за защита на конкуренцията сa постъпили 4 жалби срещу Решение № 1596/29.11.2011 г. на кмета на община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца". С Решение № 20 от 17.01.2012 г. КЗК отменя решението на кмета като незаконосъобразно. Мотива за това е, че класираният на първо място участник "Строително предприемачески холдинг" ЕООД е следвало да бъде отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, тъй като в офертата си е представил писмо за намерение за финансиране от "Интернешанъл Асет Банк" АД, вместо изискуемите съгласно т.2.3.2. от Документацията за участие банкова атестация/банково удостоверение за наличие на свободни средства по кредитна линия в размер на не по-малко от 3 000 000 лв., като оценителната комисия е изискала от него съгласно чл. 68, ал. 8 от ЗОП да представи банково удостоверение, от което обаче е видно, че към датата на подаване на офертите не е отговарял на това изискване на възложителя, а е осигурил необходимия финансов ресурс в хода на процедурата.
Т.е. Комисията по оценка и класиране е действала незаконосъобразно, като е допуснала до класиране участник, чиято оферта не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
С Решение 1684 от 08.12.2011 г. КЗК отменя и Решението за избор на изпълнител и за "Реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца- ЕТАП 1" със същите мотиви.
Целите текстове на Решенията на КЗК са качени на сайта на Община Враца

За модернизацията на ж. п. линията Видин - София

На 18. 01.2011 г. е проведено заседание на Висшия експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите, на което е разгледано инвестиционното предложение за модернизацията на железопътната линия Видин - София.
На своето заседание Висшия експертен екологичен съвет е взел решение да предложи на Министъра на околната среда и водите да одобри осъществяването на инвестиционното предложение.
Предложенията, които Община Враца е направила за преминаването на трасето през урбанизираната територия на град Враца или подземно, или чрез траншея, не са приети с мотивите, че са нецелесъобразни и икономически необосновани.
Направено е предложение за намаляване на емисиите на шум и вибрации да бъдат предвидени специални конструкции за горно строене на железния път, който минава през населените места Медковец - Брусарци - Дунавци - Мездра - Враца - Бели извор и т.н.
Основната характеристика за една железопътна магистрала е, че за нея е недопустимо преминаването на едно и също ниво на влакове, пешеходци и моторни превозни средства - т.е. всяко преминаване следва да бъде на различни нива.
Национална компания "Железопътна инфраструктура" е предложила на ръководството на Община Враца различни варианти за ограничаване на достъпа на пешеходци чрез различни преградни стени. Те трябва да са трудно преодолими. На територията на община Враца се намира 1/3 от населението, което ще обслужва железопътната магистрала. При приемане на предложените от община Враца параметри от страна на изпълнителя на проекта изграждането ще бъде оскъпено със 100 млн. лв.
По закон, когато се реализира такова инвестиционно намерение и се издава разрешение за строеж, то трябва да съответства на Подробния устройствен план.
Тъй като железопътната магистрала няма да минава изцяло през настоящото трасе, защото е необходимо увеличаване на радиуса на завоите, за издаването на разрешение за строеж е необходимо да има одобрен ПУП. Този план се одобрява от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, но се съгласува от Общински съвет - Враца.
Ръководството на Община Враца може да се обърне към Европейската комисия, защото реализацията на проекта ще бъде осъществено със европейски пари.
Другият вариант, според арх. Дилков, е промяна на Общия устройствен план и в него да бъде предвидено конкретно преминаване на една железопътна линия през урбанизираната територия на Враца и по този начин да се въздейства при реализация на проекта.
Предложението на Община Враца, което не е прието от ВЕКС, е целяло подземно преминаване на влакове, като по този начин може да бъде използвана съществуващата до сега железопътна линия. Временното трасе ще бъде изградено по ул. "Васил Кънчов".

Изграждане на Лъчелечебен център

На 27 януари 2012 г., в Благоевград, кметът на Община Враца инж. Николай Иванов ще подпише проект за изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексния онкологичен център ЕООД -Враца. Той е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" и ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата основна цел е подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до онкологично лечение в градските агломерации на Северозападна България. Продължителността на проекта ще бъде 2 години. Общият му бюджет е 6 306 906 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма "Регионално развитие" е 6 052 107 лв., а съфинансирането от Община Враца е 254 799 лв.


  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM