Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

Заместник -кметът на Община Враца Светозар Луканов на работна среща с представители на социалните институции в града представи екипа, работещ по проекта на общината "И аз имам семейство".
Ежегодно 2 000 деца се настаняват в институции, поради липса на алтернатива. Средно около 1000 деца се настаняват директно от родилно отделение в домовете за медико- социални грижи за деца. Общият брой на децата, които се отглеждат в специализирани институции към 31.12.2010 г.. е 5 695 /2 778 в Домове за деца, лишени от родителска грижа, 871 деца и младежи в Домовете за деца с увреждания и 2 046 деца в Домовете за медико- социални грижи за деца/.
В този смисъл приемната грижа е ключова важна социална услуга, тъй като само тя предоставя изцяло модел на семейна грижа в условия и по начина на функциониране на семейния модел, което е от изключително значение за правилното развитие на детето.
Към момента, обаче, приемната грижа не е достатъчно развита, както и не са развити достатъчен брой подкрепящи услуги за деца и семейства.Това затруднява качествената превенция на изоставянето и подкрепа на децата в риск и техните семейства.
Към преодоляване на последиците от недостатъчното развитие на тези услуги е насочена Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в България", приета на 24.02.2010 г. от Министерския съвет. В пряко съответствие с тази стратегия е проекта "И аз имам семейство" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013г.
На 08.12.2011г. е подписано Междуинституционално рамково споразумение за партньорство между Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция "Закрила на детето" София и Община Враца за изпълнение на Проекта.

Целта на Проекта е: Подкрепа на процеса на деинституционализация на деца чрез създаване на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

В тази връзка дейностите предвидени в проектната инициатива са насочени към:
1. Развитие на услугата "Приемна грижа"като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата, които в резултат на индивидуална оценка на потребностите са определени като нуждаещи се от приемни семейства. В тази категория попадат децата, които живеят в биологични семейства с риск за живота, здравето и развитието им, който налага предприемане на мярката извеждане от семейството.
И другата целева група - децата, живеещи в специализирани институции.

2. Работа в посока нарастване броя на приемните семейства и желаещите да предоставят тази услуга., което ще доведе до намаляване на бедността, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица.

След проведен конкурс в Община Враца е назначен екип по приемна грижа от двама специалисти, с опит в сферата на предоставяне на социални услуги. Чрез тях партньорът /в случая Община Враца/ ще информира обществеността, ще извършва набиране, подбор, оценка и обучение на кандидатите за приемни семейства. С избраните приемни родители ще бъдат сключени трудови договори. Средствата за трудовите възнаграждения на професионалните приемни семейства са определени в процент от минималната работна заплата за страната и съобразно броя на настанените деца, както следва: на приемен родител с едно дете -130% от МРЗ ; с две деца - 140%, с три деца - 150% от МРЗ.
Съвместно с отдел "Закрила на детето" ще бъде определен и ще бъде предоставен на приемните семейства месечен бюджет за отглеждане на настаненото дете, като тези средства са съобразени с възрастта на детето и гарантирания минимален доход за страната.
Създаденият екип по приемна грижа ще работи с кандидатите за приемни родители чрез обучения, супервизия и групи за самопомощ. В рамките на проекта ще се осъществява активна работа и със семействата на роднини и близки на децата. Те също ще преминат обучение.
Така, с реализирането на Проекта, ще бъде осигурена възможност децата да живеят в семейна среда и ще имат достъп до пакет от необходими услуги, съобразно техните потребности .
В рамките на "И аз имам семейство" ще бъде разработен единен финансов стандарт за услугата "Приемна грижа". Финализираният финансов стандарт ще даде основание за утвърждаването и като държавно делегирана дейност, също така се очаква положителна промяна на обществените нагласи по отношение на услугата "приемна грижа" и ролята и функциите на професията "приемен родител"
Проектът работи по схемата "Приеми ме". Общата стойност на проекта е 15 млн. лв., отпусната като безвъзмездна финансова помощ за България. Целта е да има одобрени 500 приемни семейства и 600 деца. Целевата група обхваща деца от 1 до 3 годишна възраст. Има одобрени 82 общини. За област Враца те са 3:
Община Враца
Община Бяла Слатина
и Община Козлодуй
В заключение, зам.-кметът изказа своята увереност, че ще при изпълнението на проекта ще се държи на опита и обучението на приемните родители, тъй като те ще се справят и с проблемни деца.


 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM