Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОТМЕНЕНО "НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕ"

На проведената редовна пресконференция кметът на Община Враца инж. Николай Иванов даде информация за Решение № 1684/08.12.2011 г., с което Комисията за защита на конкуренцията отменя като незаконосъобразно Решение № 1440/26.10.2011 г. на вр.и.д. кмет на Община Враца за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца - етап 1", като връща преписката за продължаване от етап "разглеждане съответствието на документите в плик № 1 с изискванията за подбор" при следните мотиви:
1. Комисията незаконосъобразно е изискала представянето на допълнителни документи спрямо класирания на първо място участник.
2. Комисията не е спазила методиката за оценка на офертите като не е съпоставила техническите предложения, не е анализирала същите спрямо заложените критерии, не е изложила каквито и да било аргументи, обосноваващи разликата в присъдените точки, налице е неравнопоставено третиране на участниците.
3. Липсата на яснота и прозрачност при оценяването на офертите на класираните участници е довело до нарушаване принципите на публичност и прозрачност при провеждането на процедурата при разходването на публични средства, а също и на равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците.
Това Решение на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок.
Подадени са две жалби от ДЗЗД "Воден цикъл 2011" и Консорциум "Воден проект Враца", като Комисията за защита на конкуренцията подробно в 26 страници е мотивирала своето решение за отмяна на Решението за избор на изпълнител.Предстои съвместно с МОСВ и Междинното звено по проекта да се реши какви ще бъдат действията по решението на КЗК. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM