Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СЪСТОЯНИЕ
НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

На първата среща с представители на местните и националните медии, кметът на Община Враца инж. Николай Иванов изрази загрижеността си за състоянието на общинските финанси".
"Към 15.11.2011г. по бюджетната сметка на Община Враца няма налични пари за издръжка на общинските дейности. Изхарчени са 865 000 лв. целеви средства от такса "битови отпадъци". Изхарчени са за местни дейности в нарушение на ЗДБРБ за 2011 г. - 712 966 лв. от трансферите за делегирани държавни дейности. Натрупани са 513 641 лв. неразплатени разходи. Сборът от цитираните числа е минус 2 091 607 лв., в които не са включени очакваните нови претенции на доставчици и строители.
В същото време за десетте месеца на текущата година Община Враца е реализирала собствени приходи - данъчни и неданъчни в размер на 10 459 634 лв. или 81,15 % от годишния план. Заедно с получените субсидии от републиканския бюджет за местни дейности, приходите за периода са 16 533 887 лв., или 82,73%. от годишния план, като по-съществено е неизпълнението на приходната част на бюджета по §40 "Постъпления от продажба на нефинансови активи", изпълнен на 70,18%.
Изпълнението на приходите за местни дейности по никакъв начин не кореспондира с цитирания вече финансов резултат на общината. Той се дължи на сериозните нарушения на финансовата дисциплина, допуснати от ръководния екип на общината. Какво имам предвид?
Ръководният екип на общината не само не е възстановил предоставените заеми по извънбюджетни сметки, но е дал нови такива без решение на Общински съвет, като задължението е нараснало на 759 900 лв.
Към 31.10.2011 г. е допуснат преразход в издръжката на дейност "Общинска администрация" от 144 661 лв. над годишния план, а предстоят по-тежки разходи, свързани с издръжката на администрацията през зимния период. На 99,34% са усвоени разчетените средства за издръжка и на Общински съвет - Враца, като тук не са включени възнагражденията на общинските съветници и разходите, свързани с осигурителните вноски за сметка на работодателя. Допуснати са преразходи по параграфи и подпараграфи и в други дейности, но най-тревожно е състоянието в дейност "Други дейности по икономиката" където §10 "издръжка" е в преразход спрямо годишния план с 35 856 лв., като съдебните обезщетения са преразходени с 423 030 лв. При годишен план от 355 458 лв. са похарчени 778 488 лв., а в същото време не са платени задълженията на общината за данъци и такси в размер на 277 018лв.
Подобно е състоянието при платените капиталови разходи. Неизпълнението на приходите по цитирания вече приходен §40 и драстичното неизпълнение на приходите по извънбюджетната сметка на общината за приходи от приватизация, а най-вероятно и поети ангажименти към строителни фирми е накарало ръководния екип да изразходва 497 327 лв. от приходите за текущата издръжка на другите дейности финансирани от общинския бюджет.
В заключение. При това наследство, периода до края на бюджетната година ще е сериозно изпитание за екипа ми, още повече, че вече сме в зимния период."
Предстои вземането на тежки решения, свързани с икономии на средства за нормалното финансиране в частта местни дейности - оптимизация на разходите. Предстои да бъде извършен финансов одит от вътрешни одитори за периода 01.01.2009- 31.10.2011 г. Последният доклад на Сметната палата е от 2008 година за период до 31.12. 2008 г.
Кметът заяви, че ще бъде намалена числеността на общинска администрация. Към момента служителите са 173, в т.ч 138 - за делегирана държавна дейност, 35 - за дофинансиране. от които 67 са държавни служители, 65 служители са на трудово правоотношение и 41 - в кметствата.
Действащите граждански договори са 25. 11 вече са прекратени.
На 27 декември ще се проведе заседание на Общинският съвет на което ще се внесе предложение за новата структура на Общинска администрация, допълни инж. Иванов. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM