Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"ИНТЕГРИРАН ПЛАН
ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И РАЗВИТИЕ НА ГР. ВРАЦА - УСТОЙЧИВА ВРАЦА"

На проведената пресконференция, кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов запозна представителите на медиите за подписаният на 23 юни договор с Ръководителя на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007 - 2013 по схема "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" . Проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца - устойчива Враца"е на обща стойност 498 990 лв. от която стойността на безвъзмездната финансова помощ , предоставена от бенефициента е 474 040 , 50 лв. (95 % от общо допустимите разходи по проекта) и 24 949, 50 лв. са собственият принос на кандидата (5%). В зависимост от административния капацитет и потенциала на съответния град за развитие, ИПГВР могат да включат до три зони за въздействие, в смисъла на обособена градска територия с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове. Допуска се определяне на зони за въздействие със смесено функционално предназначение, които съдържат публични функции с висока обществена значимост. Зоните за въздействие са обединени в три групи от следните типове:
- Зона с преобладаващ социален характер е градска територия с преобладаващи жилищни функции.
Признакът за интегрираност на тези зони е обхващане на проблемите на обитаването (функция обитаване), отчитайки комплексното състояние на жилищната среда - степента на изграденост и състоянието на техническа и социална инфраструктура (функция обслужване), качествата на жизнената среда.
- Зони с потенциал за икономическо развитие са градски територии с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални, средови характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически дейности, както и свободни територии с такова предназначение, определено с устройствените планове.
- Зони на публични функции с висока обществена значимост могат да бъдат - централна градска част, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради - недвижими културни ценности.
Признакът за интегрираност при този вид зони е обхващането на широк набор от проблеми, свързани с физическите и експлоатационни характеристики на публична среда, и тяхното отстраняване (инженерни мрежи, благоустрояване, озеленяване, обзавеждане, както и създаване условия за изграждане на други обекти, финансирани от други източници, но част от комплексната интервенция), ефектът от което ще засяга цялата или значителни части от градското население по отношение качеството на живот, екологическите и естетическите качества на жизнената среда, привлекателността на града и условията да стимулиране на икономическия растеж.
Всеки един Интегриран план за градско възстановяване и развитие трябва да съдържа задължително поне една Зона с преобладаващ социален характер.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM