Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ
И СИГУРНОСТТА НА ЯЗОВИРИТЕ

Във връзка с обилните снеговалежи през месец януари и февруари и предстоящото снеготопене, Областния управител на Област Враца издаде Заповед до кметовете на общини за осъществяване непрекъснат контрол на състоянието на язовирите, с цел недопускане възникване на аварийни ситуации. На основание Заповедта на Областния управител кметовете на общини трябва да подготвят и представят в Областна администрация - Враца до 29 февруари информация за състоянието на язовирите на територията на общините.
В периода 13.02 - 17.02.2012г. специалист от Предприятие "Язовири и каскади" към Националната електрическа компания извърши оглед на потенциално опасните обекти - язовири в Област Враца.
При проверките, беше констатирано, че:
· се поддържат определени нива на свободни обеми за поемане на водите от снеготопенето;
· част от язовирните стени са обрасли с различни видове растителност;
· всички язовири имат налични преливници и основни изпускатели.
Предписанията, дадени от специалиста на Предприятие "Язовири и каскади", са:
· при работещ основен изпускател и видимо добро състояние на стената, чрез основния изпускател водното ниво в язовира да се поддържа приблизително наполовина от максималния му обем;
· преливниците да бъдат приведени в състояние годно за функциониране;
· откосите на язовирните стени / сух и мокър/ да бъдат почистени от растителност.
За извеждане от експлоатация са предложени язовир "Гарвански геран", с. Малорад, община Борован и язовир "Косталево" при с. Косталево, община Враца.
С писмо от 21 февруари Областният управител е препоръчал на кметовете на общини да назначат експертни технически съвети, съгласно Наредба №13/29.01.2004 г. за техническата експлоатация на язовирните съоръжение, които да анализират и оценят техническото състояние и сигурността на язовирите.
Към момента в Област Враца няма опасност от възникване на аварийни ситуации, свързани с язовирите и съоръженията към тях. Нивото на завиряване е в границите на допустимото. Оперативните дежурни по общини поддържат постоянна връзка с оперативните дежурни от Областния съвет за сигурност с цел недопускане на аварии.

Елма Глоговска

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM