Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

МАГИЯТА НА МЕЗДРА

Така се нарича единия от двата проекта, които подготвя община Мез- дра за кандидатстване по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. на ЕС. Тук бе организирана кръгла маса за обсъждане на проектни идеи и предложения.
Първият проект, с работно заглавие "Free fest: Магията на Мездра", е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1: "Социална инфраструктура", схема BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития". Вторият е за предоставяне на безвъз- мездна финансова помощ по Приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1: "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура",схема BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции".
В дискусията участваха представители на общинската администрация, директори на училища, ръководители на културни и просветни институции, читалищни дейци, творци.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM