Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПЪРВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ

На 18 ноември 2011 г. Общински съвет - Криводол проведе първото си редовно заседание за мандат 2011-2015 година.
Общинският съвет прие Правилник за организацията и дейността на ОбС и избра състав и ръководство на постоянните комисии. В състава на местният парламент ще функционират три комисии: Постоянна комисия по финанси и бюджет, общинска собственост, приватизация и инвестиционна политика; Постоянна комисия по хуманитарни дейности (образование, култура, здравеопазване, социални дейности, религия, младежта и спорта) и прилагане на ЗПУКИ и Постоянна комисия по местно самоуправление и местна администрация, териториално развитие, екология, ред, законност и връзки с обществеността и бизнеса.
Съветниците упълномощиха кмета на общината да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ "Земеделие"-Разплащателна агенция в размер на 158 736,60 лева за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 по Проект "Рехабилитация на обществени зелени площи в село Краводер".
Приета бе и Годишна програма на културните събития в общината за 2012 година, която се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.
Определена бе Общинска комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове с председател - Цветелина Младенова - гл. счетоводител на общината, секретар - инж. Йордан Веселинов - гл. експерт ОПГС при общинската администрация и членове: Искра Костадинова - общински съветник, Людмил Янчев - адвокат в Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски" Враца, Пролетка Никова - гл. специалист по бюджета при Община Криводол, Татяна Владимирова - ст. специалист УТАБ и Стефка Цветкова - вложител по ЖСВ гр. Криводол.
Кметът бе упълномощен да открие процедура за отдаване под наем на публична общинска собственост - лекарски кабинети в Поликлиника гр. Криводол и Селски здравни служби в селата Добруша, Галатин и Лесура.
Председателят на Общинския съвет Юрий Кацарски бе определен за делегат на Общото събрание на националното сдружение на общините в република България и за представител в Областният съвет за развитие на Област Враца.
Местният парламент определи размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете и кметските наместници.
Определени бяха и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, както следва:
- Ботуня - Ивка Спасова Кирова
- Главаци - Илидия Димитрова Тошева
- Големо Бабино - Тихомир Григоров Трифонов
- Добруша - Янка Атанасова Конова
- Осен - Лиляна Петрова Петкова
- Фурен - Галина Тодорова Михалкова
Правомощията им са в сила от 21.11.2011 г. до назначаване на кметски наместници. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM