Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КРИВОДОЛ ПРИЕ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2011 г.


На редовно заседание Общински съвет - Криводол прие Бюджета на Общината за 2011 г. в размер на 6 985 125 лв., от които приходи с държавен характер - 2 622 440 лв., приходи с общински характер - 4 362 685 лв. При съставянето на бюджета основните цели отразяват утвърдената стратегия за развитие на Общината, Общинския план за развитие и новите правомощия на местните власти за определяне и администриране на общинските публични услуги и администриране на местните данъци и такси. Основните цели на Бюджет 2011 са запазване на достигнатото ниво на публични услуги; приоритетно развитие на услугите със социална насоченост, икономическо развитие и заетост, подобряване на жизнената среда и решаване на екологични проблеми. Приетият Бюджет за настоящата година има за цел да осигури ефективно изразходване на средствата за поддържане и развитие на местните услуги, съобразени с потребностите на населението.
Съветниците приеха и Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.
Общината ще дофинансира проект "Топъл обяд" в рамките на партньорската мрежа за благотворителност по линия на БЧК. Проектът обхваща 60 деца в неравностойно положение от СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Криводол. Общината ще дофинансира и Годишната програма на културните събития през 2011 г. със средства от собствени приходи в размер на 20 600 лв. Приети бяха и правилници за състава и дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност и комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM