Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

20 ДОКЛАДНИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

20 докладни са включени в дневния ред на редовното заседание на Общински съвет - Враца, насрочено за 30 юли. За разлика от досегашните, сесията на 30 юли няма да започне с питания към кмета, тъй като се предвижда промяна в правилника за работа на местния парламент. Вносител на докладната е председателят Малина Николова. Промените предвиждат провеждане на отделни тематични заседания "Питания и отговори на питания", чийто дневен ред ще съдържа единствено питания и актуални въпроси към кмета на общината, отправени от общински съветници и граждани. Тематичните заседания ще се провеждат по график в деня след редовната месечна сесия, който общинският съвет трябва да утвърди.
Председателят на Общински съвет - Враца Малина Николова е вносител на още 4 докладни, в това число: Възлагане на управлението на "Диагностично-консултативен център 1 - Враца" след проведен конкурс; Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Враца за първото полугодие на 2013 година; Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет - Враца; Избиране на Временна комисия за разработване Правила за предоставяне средства на "Тролейбусен транспорт - Враца" ЕООД по Решение № 820 по Протокол № 63 от 16.11.2010 г. на Общински съвет - Враца.
Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов е вносител на 12 докладни. Първата от тях е отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Враца за първото полугодие на 2013 г. Следва отчет за изразходваните средства за командировки за същия период, както и приемане на второ четене на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца.
Десета точка в дневния ред е допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг.
Две от докладните касаят продажба на земя, частна общинска собственост, а други две прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинските части от недвижими имоти.
Промяна предназначението на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, представляващ сграда и дворно място на бившето училище в с.Оходен е 15 точка в дневния ред, а 16 - продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
Местните парламентаристи трябва да дадат разрешение за разполагане на паметна плоча на загинали служители на МВР при и по повод изпълнение на служебния дълг, както и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на част от поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) - за промяна предназначението на земеделска земя (пасище, мера) в местността Пискавец за изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци.
Докладна за кандидатстване от страна на Община Враца с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос 5 "Социално включване и насърчаване на социалната икономика", интервенция 5.2 "Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици" внася зам.-кметът Светозар Луканов.
Красимир Богданов пък е вносител на Декларация за достъп до култура на младите хора.
Последната точка в дневния ред е "Разни".
Постоянните комисии към Общински съвет - Враца ще заседават по график от 23 до 25 юли. В работата им вземат участие и представители на общинска администрация. Заседанията на постоянните комисии са открити за граждани и медии. Графикът за заседания на постоянните комисии се публикува 3 дни преди провеждането им на сайта на Община Враца в секция "Общински съвет".


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM