Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩИНА ВРАЦА СПЕЧЕЛИ ОЩЕ ЕДИН ПРОЕКТ

Община Враца спечели още един проект - "Силата на приятелството", който ще бъде финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" на ОП "РЧР". Безвъзмездна финансова помощ е 136 095 лв. и няма съфинансиране. Предстои сключването на договор. Партньори на Община Враца по проекта са ЦДГ "Дъга" и ЦДГ "Щастливо детство". Целевата група на проекта са 63 деца от двата филиала, 40 родители на малгучани, които нередовно посещават детската градина и 23 учители. Общата цел е да се подпомогне образователната интеграция на децата от ромската общност от с. Баница /ЦДГ "Дъга"/ и с. Три кладенци /ЦДГ "Щастливо детство"/. Ще се подобрят условията за равен достъп до образование и обучение, ще се работи по повишаване на обхвата и задържането на децата в детската градина и по засилване на мотивацията за участие в образователния процес, ще се организират допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.
Специфичната цел на проекта е разработване и реализиране на модел за образователна интеграция на децата от малцинствените етнически групи.
Предвиждат се допълнителни дейности в детските градини под формата на девет клуба: по танци, фолклор, социален свят, спорт, занимания с децата, за които българският език не е майчин; посещения на библиотеки, театрални дейности, представяне на заключителен концерт и др. Ще се проведат три работни срещи на родители и учители, три еднодневни обучения на родители, 40 консултации от експерт за работа с родители от общността. Предстои също повишаване на квалификацията на учители за работа в мултикултурна среда.
При реализирането на проекта ще бъде извършено подобряване на външна и вътрешна среда на детските градини. Ще бъде осъвременена материалната база и условията за отглеждане, обучение и възпитание на децата. В с. Три кладенци ще се създадат условия за новоприети деца в две свободни помещения - занималня и спалня. Във филиала в с. Баница на ЦДГ "Дъга" ще се създадат условия за игра на открито, които досега липсват. Строително-монтажните работи са на стойност 5 984 лв. За децата ще бъдат закупени
материали и помощни дидактични средства за общо 32 111 лв. Така ще се
създаде привлекателна образователна среда за провеждането на възпитателното взаимодействие.
Ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг и оценка на изпълнение на дейностите по проекта, в която подробно ще бъдат разписани индикаторите за наблюдение, методите за събиране на информация, отговорниците, начинът на оценка и вземане на решения.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM