Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese


РАБОТНИ СРЕЩИ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВРАЦА

Регулярни координационни срещи и срещи за отчитане на напредъка за обектите от "Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца" в рамките на ОП "Околна среда 2007-2013 год." се проведоха на 31 януари в офиса на Инженера по проекта. Срещите се ръководеха от проектния мениджър на екипа на Инженера - инж. Данка Пергелова. В тях взеха участие зам. - кметът по европейско финансиране и обществени поръчки на Община Враца инж. Красимира Георгиева, директорът на Звеното за изпълнение (ЗИП) на проекта инж. Марияна Рашева, инж. Огнян Гешев и инж. Илиян Нинов - представители на звеното, представители на строителите на обектите, на техническата помощ за ЗИП и на Строителния мениджър на проекта. На срещите за пречиствателната станция за отпадни води и Етап 1 от В и К-мрежата присъства и председателят на общинския съвет инж. Петя Аврамова.

За обект "Инженеринг за пречиствателна станция за отпадни води" Изпълнителят по договора "ВМВ" ДЗЗД предаде на Инженера коригиран технически проект по всички части. Инженерът пое ангажимент, въпреки съкратените срокове, да даде становище по така представения проект в срок до 14 февруари. При одобрение от страна на Инженера, проектът ще се съгласува с компетентните органи, след което ще се издаде разрешение за строеж на фаза "Технически проект". До този момент има генерирано закъснение в проектирането от 58 календарни дни. В случай, че разрешението за строеж бъде издадено до 15 март, това ще позволи да бъде компенсирано закъснението от 71 календарни дни за новото строителство на обекта, съгласно първоначалната програма на Изпълнителя. До момента, на база издадено разрешение за строеж на фаза "Идеен проект", се извършва бластиране на изсушителни полета и разрушителни работи. Готово е временното селище на строежа, отговарящо на всички съвременни европейски изисквания.
За обект "Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца - Етап 1" Изпълнителят "Воден цикъл 2011" ДЗЗД не е предприел мерки за отстраняване забележките на Инженера, заради които участък от изпълнението на канализация в кв. "Кулата" беше спрян на 17 януари 2013 г. Поради неспазване на техническите норми за обезопасяване на строежа, по настояване на Възложителя - Община Враца, с цел безопасността на местните жители и тяхното имущество, Инженерът нареди затрупване на направения изкоп. Инженерът постави и условие на Изпълнителя да възстанови до 6 февруари скъсания водопровод в кв. "Кулата", в противен случай, Инженерът ще възложи възстановяването на водопровода на "ВиК" ООД - Враца, за сметка на строителя. До настоящия момент има генерирано закъснение от 85 календарни дни, но Изпълнителят не е представил ревизирани програма и график за компенсиране изоставането на строителството, въпреки многократните настоявания от страна на Инженера и Община Враца. Не е представил на Инженера изискващите се документи, на база на които може да се разреши изпълнение на строително-монтажни работи както на спрения участък в кв. "Кулата", така и на други участъци от Етап 1. Инженерът и Възложителят за пореден път настоятелно изискаха от строителя да изпълнява договорните си задължения, съгласно българското законодателство и договорните условия на ФИДИК.

Изпълнителят "Понсстройинженеринг" АД на обект "Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца - Етап 2" изпълнява договорните си задължения и указанията на Инженера. Представил е всички необходими документи, изпълнил е всички съгласувателни процедури и е получил разрешение от Инженера да започне строителство на пет участъка едновременно. От понеделник - 4 февруари - ще започне работа по изпълнение на канализационна мрежа на три улици в кв. "Бистрец", на Бистришко шосе при затвора и на улицата при "Ветбиофарм" във Враца. С Изпълнителя бяха уточнени подробности по предстоящите строително-монтажни работи, с цел намаляване затрудненията за местното население в районите на разкопаване.

Даниела Хитова

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM