Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОБЩИНА ВРАЦА ЗАПОЧНА РАБОТА
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 Г."

Община Враца започна работа по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." Със заповед на Кмета на Община Враца беше създадено Междинното звено във връзка с чл. 4 на Споразумението за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж". Звеното е в състав от трима човека, като контрол при осъществяване на цялостната му дейност е възложен на заместник-кмета по Устройство на територията.
Основната задача на Междинното звено е да организира и провежда всички дейности свързани с оценката на проектните предложения за изпълнение на стратегия за устойчиво градско развитие, в съответствие с критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативната програма и с Насоките за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие".
Междинното звено документира резултатите от оценката и избора на проекти, включени в инвестиционната програма, одобрена от УО на ОПРР, извършва проверки на място дали проектите са физически завършени или изцяло осъществени преди подаване на съответното проектно предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени от конкретния бенефициент, или не. Междинното звено съхранява всички документи, свързани с процедурата и резултатите от оценката и избора на проекти за срок до 5 (пет) години след приключване на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., изготвя и поддържа регистри на документите в архива, както и отговаря за разработването и спазването на вътрешни правила/процедури, имащи отношение към работата му и други.
От тук нататък предстои да се създаде разширена работна група за подбор на приоритетни проектни идеи (обекти) от ИПГВР. Тя ще бъде с разширен междуведомствен състав, включващ представители на общински съвет, областна администрация, НПО, бизнес.
Както е известно, в Интегрираният план за градско възстановяване и развитие Община Враца определи редица обекти за интервенция в зоните за въздействие. Поради ограничения ресурс на Оперативната програма, само 23 мил.лв. за целия програмен период, се налага да се определят приоритетните и резервните обекти. Именно това ще е основната задача на тази работна група.
До 30 септември ръководството на Общината си е поставило срок за разработване на Инвестиционната програма на община Враца до 2020 г., която ще се финансира по ОП"Региони в растеж"
.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM