Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПРОЕКТ ЗА АКТИВИРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
В ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ

- Община Враца подготвя проект по схема "Активни" на ОП "Развитие на човешките ресурси- 2014-2020 г."

Община Враца работи по подготовка на проектно предложение по схема "Активни", по ОПРЧР 2014-2020. Поканата за подаване на проектни предложения беше публикувана преди около месец. Процедурата е за активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не работят, нямат завършено образование, в риск от социално изключване, от маргинализирани общности, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта. Процедурата е насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, включването им в обучение за придобиване на професионални умения и квалификация, устройването им на работа или връщането им в образователната система.
За целта, в периода 21.07 - 10.08.2015 г., Община Враца направи проучване на допустимите организации на местно и регионално ниво, с които да си партнира в осъществяването на този проект. Проучихме възможностите на водещи фирми в общината и на общински фирми за участие в проекта чрез осигуряване на субсидирана и/или несубсидирана заетост. Като резултат търговското дружество с общинско участие "БКС-Враца" ЕООД изяви готовност да наеме от целевата група 30 работници за озеленяване и 3 работници в строителството за срок от 6 месеца (субсидирана заетост) и при същите условия - Общинско предприятие "Спорт и туризъм" да наеме 20 работници озеленяване. Освен "БКС-Враца" ЕООД и Общинско предприятие "Спорт и туризъм", в проектното предложение са включени като партньори две неправителствени организации - "Българско сдружение за личностна алтернатива" - София и Сдружение с нестопанска цел "Дом на науката и техниката" - Враца (СНЦ "ДНТ"-Враца).
Проектното предложение на Общината по схемата BG05M90P001-1.002 "АКТИВНИ" е разработено в отговор на проблемите, породени от наличието на хиляди млади хора, които нито учат, нито работят, нито желаят да си търсят работа. Възможността да кандидатстваме с проектно предложение, чрез което да открием тези млади хора и да ги мотивираме и подкрепим да се включат в пазара на труда приемаме като предизвикателство. Целта е не само тези младежи да се накарат да се запишат като безработни в бюрата по труда, а действително да подобрят уменията и квалификацията си, за да имат шанс да се реализират на пазара на труда. Включените в проекта дейности ще помогнат за улесняването на прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на пазара на труда..


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM