Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПРОДЪЛЖАВА БИТКАТА
ЗА РЕСТАРТ НА "ХИМКО"

В подготовка за изготвяне на "Програма за развитие на Северозападна България в периода 2015-2030 г." депутати от региона се срещнаха с представители на бизнеса. Интересно защо организатор на срещата бе Търговско-промишлената палата, а не Областна администрация, или МРРБ. Изпълнителният директор на ТПП Враца Илияна Филипова, която представи като приоритетни за развитието на Врачанския регион земеделието,транспортно-логистичния бизнес, академичния сектор, туризма, заяви:"Не сме просто най-бедния регион у нас, а в цяла Европа".
Повечето от участниците в срещата бяха песимистично настроени,песимистичен бе и тонът на изказванията. Народният представител от" БСП-Лява България" Георги Божинов отбеляза:"Направената презентация е потискаща и създава чувството на безперспективност за региона." Петя Аврамова (ГЕРБ) каза, че "пред бизнеса стоят сериозни административни пречки".
Част от изказващите се питаха имат ли вина депутатите за безработицата и икономическия спад в развитието на региона, достатъчни ли са усилията им за развитието на Българския Северозапад?Та нали неотдавна бе приемана Програма за развитието на Северозападна България.
За нашите читатели печатаме "Предложение"-то на един от най- успешните директори на Врачанския торов завод - Кирил Петков.

Zovzaistina.com


Предложение
от доц. д-р инж.Кирил Петков

Относно: "Програма за развитие на Северозападна България през периода 2015-2030г."

Преди всичко считам, че организираната от ТПП Враца и проведена на 30.03.2015г. дискусия между представителите на бизнеса и народните представители от Област Враца по предстоящата за изготвяне от МРРБ "Програма за развитие на Северозападна България в периода 2015-2030г" е една необходима и полезна инициатива.
Към представения ни от ИД на ТПП - Илияна Филипова проект на приоритети за икономическо развитие на региона - земеделие, транспортно-логистичен бизнес, академичен сектор и туризъм, предлагам да се включи още един - "възраждане и устойчиво развитие на промишлеността".
Конкурентоспособният промишлен отрасъл (както препоръчва и Европейската комисия на 22.01.2014г.) е основен фактор за устойчив икономически растеж и на тази база - за трайно осигуряване на трудова заетост.
Област Враца има преимуществото на традиционно силно развита енергийна инфраструктура: най-големия, високотехнологичен и екологосъобразен производител (АЕЦ Козлодуй) на ел.енергия - с най-ниска цена; единственото в страната Газохранилище (за 500 млн.нм3) на природен газ.
Логично и целесъобразно е още през първите години на програмния период (2015-2030г.) да се заложи стартиране на три структуроопределящи инвестиционни проекта:
            * Удължаване с 15-20 г. на експлоатационния живот на 5 -ти и 6 -ти атомноенергийни блока на АЕЦ Козлодуй;
            * Изграждане на нов - 7-ми атомен блок в АЕЦ Козлодуй;
            * Частичен (20-25%) рестарт на производството в Химко. Става дума за годишно производство на 160-200 хил.т. карбамид (при ежегоден внос сега на 130-150 х.т.) на база новите (въведени в експлоатация през 1983г.) 5-та амонячна и 7-ма карбамидна инсталации.
Това са високотехнологични индустриални проекти - не само с регионално, но и с национално значение, които отговарят на европейските критерии за дългосрочна конкурентоспособност: работен ресурс над 20 год., енергийна ефективност, екологосъобразност, добавена стойност, качествени работни места - преимуществено за млади хора.
Тъй като икономическите и социални ползи от двата проекта в АЕЦ Козлодуй са общоизвестни - поради развилата се в последните 3-4 години обществена дискусия по тях, отново ще посоча основните такива за проекта "Частичен рестарт на производството в Химко":
            - разкриване на 550 нови качествени работни места (в Химко) и още 350-400 за външни услуги на Химко;
            - българското земеделие ще получи навреме и на по-приемлива за него цена най-ефективния азотен тор - карбамид (46,3% N);
            - добавена стойност - ежегодно около 15-20 млн.лв;
            - силно развитата енергийна и пътна инфраструктура на площадката дава възможности и конкурентни преимущества за дългосрочен и устойчив инвестиционен растеж - както на химически, така и на енергийни производствени мощности, а така също и за допълнителни работни места.
Повече информация и професионални отговори на някои въпроси и негативни твърдения за проекта са представени в поредния (от 20.03.2015г.) експертен анализ "Химко - актуално състояние, възможности и целесъобразност от възобновяване на производството".
Тук - поради повишения и актуален интерес, даваме нашия експертно-аналитичен отговор на въпроса "защо не се явиха купувачи на Химко на втория (06.03.2015г.) търг".
Защото:
            * Потенциалните стратегически инвеститори/купувачи (с намерения да рестартират и развиват производството) не получиха пожеланата от тях и необходима държавна подкрепа (но не финансова!) за успешна реализация на проекта, в т.ч. за решаване на казуса за собствеността на бившите (на Химко) ТЕЦ и заводска Ж.п.гара. В същото време някои от техните искания за по-разширен мащаб на инвестационните им намерения, са неизпълними по актуалното българско търговско право;
            * За потенциалните купувачи - без намерения за рестарт на производството, ценовото равнище от 22,8 млн.лв беше все още неприемливо високо.


Враца, 31март 2015г.
.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM