Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОБЩИНА ВРАЦА С ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ
ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
НА МЕСТНО НИВО

На 17 март 2015 г., министър Лиляна Павлова уведоми кмета инж. Николай Иванов за присъждане на отличието "Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво". Той се присъжда от Комисия с председател министърът на регионалното развитие и благоустройство и нейни членове - представители на Омбудсмана, на общините и областите, на националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Център за изследване на демокрацията, Българска национална телевизия и на академичните среди.
Присъждането на престижното звание става след обстоен анализ на прилагането в общинската администрация на 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, на Съвета на Европа (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец). Сред 12-те принципа за добро управление са откритост и прозрачност, ефективност и ефикасност, етично поведение, отзивчивост, компетентност и капацитет, стабилно финансово управление, устойчивост и дългосрочна ориентация.
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги. Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.
Община Враца кандидатства в третата процедура за присъждане на Етикета, която се проведе през 2014 г. Представихме информация за провеждане на изборите, съгласно законите; гражданското участие в местния обществен живот; процедури за оплакванията и сигналите на гражданите; ефективност и ефикасност при изпълнение на стратегически и оперативни планове; съхранение на документи; информиране на гражданите; правна рамка, осигуряваща откритост и прозрачност; защита на публичния интерес при разпределянето на бюджетни средства; процедури по назначаване на служители; възлагане на обществени поръчки; прилагане на иновации, на добри практики и нови решения; политики на устойчиво развитие; запазване на историческите, културните и социалните ценности; таксите на предоставяните услуги; междуобщинско сътрудничество; действия за защита на гражданите от дискриминация и изолация; отчетност, осигурен достъп до информация за гражданите - до доклади, процедури, проекти и др. документи (без класифицирана информация), касаещи дейността на общината и др.
Процедурата по присъждане на Етикета включва както самооценка на общината, така и на Общинския съвет и проучване сред гражданите на базата на въпросник, разработен и одобрен от Съвета на Европа. Общината няма ангажимент към тази дейност. Тя се възлага от секретариатът на Комисията на външна организация.
Етикетът е признание за успешното прилагане на принципите за добро демократично управление, качество на предоставяните публични услуги и добри практики при изпълнението на публични политики в Община Враца. Периодът на валидност на наградата е 2015 - 2017 г. Официалната церемония по връчването на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво ще се състои на 18 май в Пловдив в рамките на годишната среща на местните власти в Югоизточна Европа.

Даниела Хитова


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM