Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

10 ДОКЛАДНИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

Едва 10 докладни са включени в проекта за дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Враца, което ще се проведе на 24 февруари от 10.00 часа в конферентната зала на общината.
Председателят на местния парламент инж.Борислав Стоев ще представи на вниманието на колегите си предложение за намаляване капитала на "Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране" ЕООД Враца. Мотивите са отпадналата необходимост от ползването на 5 и 6 етаж на сградата, намираща се на ул. "Ген. Леонов" 95.
Председателят на ПК по здравеопазване и социални дейности д-р Антонио Георгиев е вносител на докладна за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Враца.
Останалите докладни, включени в дневния ред на заседанието са внесени от кмета на общината инж. Николай Иванов.
Първата от тях е определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ "Христо Ботев" АД Враца, което ще се проведе на 11 март 2015 г. от 11.00 часа.
Следващите предложения на градоначалника касаят приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца, както и одобряване на пазарни оценки за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в "Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 г.", за продажба чрез търг.
Осма точка в дневния ред е прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, намиращ се в ж.к. "Дъбника", т.9 - продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища и т.10 - подобряване на агротехническото състояние на земеделски земи от общинския поземлен фонд.
Последните две докладни се отнасят за одобряване на проект за Подробен устройствен план (Парцеларен план) за "Трасе за подземен водопровод за питейно водоснабдяване" и проект за Подробен устройствен план (Парцеларен план) за "Трасе за подземна кабелна линия СрН за БКТП" в местността "Гладно поле", в землището на гр. Враца.
Както обикновено, заседанието ще започне с отговори на питания и информация за Проект "Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца".
Последните две точки са "Питания на граждани" и "Разни".
Постоянните комисии към Общински съвет - Враца ще заседават от 16 до 19 февруари по предварително одобрен график, публикуван на официалния сайт на община Враца, в секция "Общински съвет".
Припомняме, че заседанията на Постоянните комисии са публични и на тях могат да присъстват медии и граждани.

Напомняме ви, че на 17 февруари от 10.00 часа в конферентната зала на община Враца ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Враца. Основна точка в дневния ред е приемането на бюджета на община Враца за 2015 година


 .


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM