Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
В ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ

Областният управител г-жа Малина Николова проведе среща с кметовете на общини от Област Враца по приоритетните теми и свързаните с тях дейности за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и Избор на оператор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на областта.
На срещата са обсъдени участниците и техните функции в процеса на обновяване на многофамилни жилищни сгради, както и готовността на общините за стартиране на програмата.
Областният управител, в качеството си на представител на държавата подписва договор за целево финансиране с общината и Българска банка за развитие и следи за изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в жилищните сгради на своята територия.
Кметът на общината отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата на своята територия, както и извършва редица координационни функции предвид спецификата на процеса, приема заявления от сдруженията на собствениците и сключва договор със съответните сдружения по предоставянето на финансирането и помощта, договоря и разплаща всички дейности по обновяването, сключва договори за целево финансиране с Българска банка за развитие и областния управител.
Общинските администрации водят публичен регистър на сдруженията на собствениците, проверяват дали са спазени изискванията на Закона за управление на етажната собственост при вписване на сдружението, издават удостоверение за регистрация на сдружението, издават разрешения за строеж. В случаите на собственост на жилища в сгради, където Сдруженията на собствениците инициират кандидатстване, общините участват в общото им събрание и неговите решения чрез упълномощен представител.
Общината следва да създаде необходимата организация за стартиране на програмата на своята територия, да създаде звено, което е отговорно за процеса, да създаде регистър, в който да регистрира подадените заявления от Сдруженията на собствениците, както и да поддържа електронна база данни за изпълнението на програмата.
Областният управител гарантира пред кметовете на общини активната си помощ и подкрепа за стартирането и изпълнението на програмата, като заяви, че превръщането на Област Враца в модел на конструктивното сътрудничество, законосъобразните действия и максималния обхват на Сдруженията на собствениците, възползвали се от програмата е обща цел, която води към успешното постигане на максимални резултати.
По въпросите, касаещи дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД - Враца и свързани с избор на оператор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на областта, областният управител аргументира неотложното провеждане на Общо събрание на Асоциацията, с което се цели Област Враца да е между първите области, изпълнили задълженията си по Закона за водите и Реформата в Отрасъл ВиК.
Принципното съгласие на членовете на Асоциацията за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор "Водоснабдяване и канализация" ООД - Враца на водоснабдителната и канализационна система в обособената територия, изразено в най-кратки срокове, води до възможността Област Враца да получи методическата помощ на експертите от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и външните експерти, определени за подпомагане дейностите на Асоциациите по Проект "Подкрепа на реформата в Отрасъл ВиК", при изготвянето на договора и всички изискуеми документи, изрази пред кметовете на общини областният управител.


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM