Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВРАЦА СПЕЧЕЛИ ОЩЕ ЕДИН ПРОЕКТ

Община Враца спечели проект "Враца - врата към древността", по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма", операция 3.2 "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", схема BG161PO001/3.2-02/2011 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите".
С решение № РД-02-14-1659 от 29.06.2012 г. на ръководителя на УО на ОПРР проектното предложение на Община Враца е класирано с 85 точки.
Одобреният бюджет на проекта е 473 179 лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на 23 659лева (5 %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 449 520 лева (95%). Планираната продължителност е 24 месеца.
Обща цел на проекта е чрез целенасочена рекламна дейност и разработване на атрактивни туристически пакети да се развие регионален туристически продукт и да се повиши ефективността на регионалния маркетинг.
С изпълнението на проекта ще се подобри сезонното и териториално разпределение на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите. Предвидено е разработването на 7 туристически пакета, включващи обекти с национално значение. Планирани са участия в туристически борси и форуми, чрез които да се популяризира разработения по проекта туристически продукт и да се представи рекламен филм. Проектното предложение предвижда осъществяване на изследвания на въздействието на осъществените маркетинговите и рекламни дейности.
Очакваните резултати са нарастване на броя туристи в региона и трайно повишаване на тяхната удовлетвореност благодарение на разработените нови туристически пакети, които дават нов поглед върху историята и природните дадености на общините Враца, Мездра и Роман.

Даниела Хитова


 


  


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM