Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

Тридесет и пет докладни ще разгледат общинските съветници във Враца на редовното си заседание на 23 декември /вторник/. Сесията ще започне в 10.00 часа в Конферентната зала на община Враца. Първа точка в дневния ред е питания на общински съветници и отговори от предходното заседание. Веднага след това местните парламентаристи трябва да приемат график за заседанията на Общински съвет - Враца през 2015 година. Вносител на докладната е председателя на Съвета инж. Борислав Стоев.
Председателят на ПК по здравеопазване и социални дейности д-р Антонио Георгиев е вносител на две докладни - отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Враца и даване на съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.
Общинският съветник от групата на БСП Радка Тошева ще предложи на вниманието на своите колеги три докладни. Първата се отнася за предоставяне за безвъзмездно ползване на Читалище "Пробуда 1926 г." в Згориград сграда публична общинска собственост. Второто предложение касае сградата на детската градина с.Згориград, а третото - сграда в Ученически комплекс.
Секретарят на общината Иван Жеков ще представи Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - гр. Враца за 2014 г.
Останалите докладни, включени в дневния ред на редовното заседание са с вносител кметът на Враца инж. Николай Иванов. Градоначалникът предлага изменение на бюджета за 2014 г., както и промени в структурата и числеността на звената в общата администрация и звената извън общата и специализирана администрация.
Точка 10 от дневния ред е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, а т. 11 - Годишна програма за 2015 година за развитие на читалищната дейност на територията на Община Враца.
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Враца 2015-2018 г. е следващото предложение на Николай Иванов.
Общинските съветници трябва да приемат Отчет на общински план за младежта на Община Враца за 2014 г. и Общински план за младежта на Община Враца за 2015 г., както и Стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит за съгласуване.
Точка 16 в дневния ред е даване на съгласие за увеличаване капитала на общинско дружество "Комплексен онкологичен център - Враца" ЕООД чрез непарична вноска. Искането е във връзка с изпълнение на проект "Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца", а т.17 - решение за кандидатстване с проектно предложение по Проект "Красива България - 2015" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП). По програмата ще бъде извършено "Внедряване на енерго- ефективни мерки на СОУ "Васил Кънчов".
Седем са докладните, свързани с поемане на дълг от община Враца. В това число искане за промяна на срока за погасяване на вече поет дълг от ФОНД ФЛАГ. Градоначалникът предлага поемане на дълг за реализация на проект: "Враца - привлекателно място за живеене"; поемане на дълг за допълнително финансиране на проект "Враца - привлекателно място за живеене", поради възникване на допълнителни видове работи и непредвидени видове работи при подаване на проектните предложения за обектите "Рехабилитация и обновяване на обществен парк "Хижата" и "Изграждане на обществена зелена площ в ж.к "Дъбника". Общият размер е 1 293 000 лв.; поемане на дълг в размер на 655 750.79 лв. за дофинансиране изграждането на посетителски център в парк "Дъбника"; поемане на дълг за мостово финансиране на дейностите по проекта в размер на 468 053.05 лв.; поемане на дълг за проектно предложение по Програма БГ 04 - "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., с краен срок за предаване на проектното предложение 7 януари 2015 г.
Точка 26 от дневния ред касае предоставяне безвъзмездно за управление на Държавен фонд "Земеделие" част от сграда, находяща се на ул. "Петропавловска" № 46, а т. 27 - допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2014 г., относно откриване на процедура за отдаване под наем на терени за поставяне на павилиони, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Местните парламентаристи трябва да дадат съгласие за предоставяне на концесия за управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост. Както и предоставяне на концесия за управление, ремонт и поддържане на Минерална баня в с. Баница.
За управление и поддържане се предлага и картинг пистата във Враца - т. 30 от дневния ред, а т. 31 се отнася до предоставяне на земеделски земи от ОПФ.
Градоначалникът ще предложи и отдаване под наем на имоти, предоставени за управление на Общинското предприятие "Спорт и туризъм" чрез публичен търг с тайно наддаване, както и продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
Изработване на проект за подробен устройствен план в местност "Нефт и газ" в землището на с. Чирен е т. 35 от дневния ред, а т. 36 е предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на дължими частни държавни вземания.
Заседанието ще приключи с питания на граждани и т. "Разни".
Постоянните комисии към Общински съвет - Враца ще заседават от 15 до 17 декември по предварително одобрен график, публикуван на официалния сайт на община Враца, в секция "Общински съвет". Заседанията на комисиите са публични и на тях могат да присъстват граждани и представители на медии.

.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM