Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

Сравнително леко се очертава да бъде редовното заседание на Общински съвет - Враца, насрочено за 28 октомври от 10.00 часа в конферентната зала на общината. Десет са докладните, включени в дневния ред. Две от тях са с вносител д-р Антонио Георгиев, председател на ПК по здравеопазване и социални дейности. Те се отнасят за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се граждани, както и даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.
Точка 5 от дневния ред касае отпускане на еднократна финансова помощ на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари. Предложението е на председателя на ПК по жилищна политика, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии инж. Пламен Ганецовски.
Останалите 7 докладни са с вносител кметът на общината Николай Иванов. Градоначалникът ще представи информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2014 година, както и предложение за допълване на програмата за управление и разпореждане на имоти общинска собственост и отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в сградата на "Стоматологичен център - 1 Враца" ЕООД .
Точка 8 в дневния ред се отнася за предоставяне на земеделски земи от ОПФ за обезщетяване на собственици, а т.9 и т.10 касаят съответно даване на разрешение от Общинския съвет за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти в местността "Църквище" в землището на с.Згориград и промяна на предназначението на поземлен имот в местността Чудна в землището на гр.Враца за изграждане на обект за производство на етилов алкохол.
Местните парламентаристи трябва да се произнесат и по докладна, касаеща изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) за площадка за депониране на негодни за оползотворяване инертни отпадъци и последваща рекултивация на поземлен имот в местността Солишова падина в землището на с.Косталево, както и за отпускане на персонални пенсии на наследниците на Милен Петров Петров.
Редовното заседание ще започне както обикновено с отговори и питания към кмета на общината, както и информация за реализацията на проекта за воден цикъл на Враца.
Питанията на граждани и т. "Разни" са последни точки от дневния ред.


 


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM