Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ЗА УСПЕШЕН РЕСТАРТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО,
ЗА ДОСТОЙНО ПРЕДАВАНЕ НА ВАХТАТА
НА МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И РАБОТНИЦИ

 

          - Интервю на
          Кирил Петков
          пред регионалните
          вестници
          vratzadnes.com
          и zovzaistina.com -

 

 

След интервюто на двата вестника с г-н Кирил Петков от 20.12.2013 г., в което бяха поставени въпросите за актуалното състояние на техническия и кадрови потенциал на Химко и възможностите за възобновяване на производството, в публичното пространство се появиха както потвърдени намерения на Министъра на икономиката и енергетиката за рестарт на Химко, така и твърдения за невъзможност или нецелесъобразност за това. Ето защо отново се обърнахме към дългогодишния и успешен изпълнителен директор на "Химко".
Въпрос: - Господин Петков, в публикации от последния месец се появиха твърдения, че "Химко" бил спрял през 2002 г., защото при повишените от 1997 г. цени на руския природен газ и ел. енергия, основните му продукти - амоняк и карбамид, станали нерентабилни и постепенно загубили пазарите си в Източна Европа и Русия. Така ли е?
К.П.: - Химко никога не е изнасял карбамид в Източна Европа и Русия. Производствената му дейност спря окончателно през август 2002 г. Главната причина за спирането не е временно неблагоприятната пазарна конюнктура при производството и продажбите на азотни торове, а реализираната от собствениците бизнес-стратегия непосредствено преди и особено агресивно след приватизацията (23.07.99 г.) за източване/ декапитализация на предприятието. Ето и основните аргументи:
- Общите задължения на Химко към четири ключови дати: 30.06.97 г. (последен счетоводен баланс при работа на К. Петков в Химко) /30.09.99 г./ 30.09.2002 г./ 30.06.2004 г. (по заключение от 14.09.2004 г. на извършена тройна съдебна финансова експертиза по делото за несъстоятелност на Химко), са съответно 10,7/ 62,2/ 153,7/ 171,8 млн.деноминирани лв.;

- През последните ми 2,5 години работа в пазарна икономическа среда като изпълнителен директор (1995 - 30.06.97 г.), Химко работи при 97 - 100 % използваемост на производствените капацитети по амоняк и карбамид, с печалба 10 - 30 % и численост на персонала 2300 - 2400 души. През първото полугодие на 1997 г. са реализирани 69,2 млн. дол. приходи от дейността (в т.ч. 59 млн. дол. експорт) и 27,2 млн. дол. брутна печалба, без нито 1 лв. просрочени задължения;
- През първите 3 години (2000, 2001, 2002 г.) след приватизацията Химко работи при бързо намаляваща използваемост на производствения капацитет по карбамид - съответно 36,0/ 21,5/ 3,0%. В същите тези години приватизираните други два азотноторови заводи в България работят при средногодишна използваемост 60 - 70% (Неохим Димитровград) и 60 - 90% (Агрополихим Девня). Те продължават успешно да работят и през следващите 12 години.
Очевиден е изводът, че става дума не за причината - временна пазарна конюктура, а за възприета бизнес-стратегия - съзидателна или хищническа, на собственика и за управленски качества на мениджмънта.
Въпрос: - Твърди се също, че при сегашните високи цени на природния газ и относително ниски цени на азотните торове проектът Рестарт на Химко нямало да бъде изгоден. Загубата от продажбите на карбамид щели да бъдат 100/ 200 лв./тон и той няма да бъде конкурентоспособен.
К.П.: - Вярно е само едно - че при сегашните (октомври 2013 - юни 2014 г.) цени на природния газ и на азотните торове, производството на карбамид (на база предлаганите от нас нови - пуснати след 1982 г., пета амонячна и седма карбамидна инсталации) ще бъде губещо, но не 100/ 200 лв./т. (15/30 %), а с около 5 %. И още:
-При стартиране на ремонтно-възстановителните работи и дейности по проекта през тази пролет, производството на карбамид може да започне най-рано през следващата пролет - най-вероятно при по-благоприятна пазарна конюнктура (на входа и на изхода);
-Преобладаващите отговорни и професионално обосновани прогнози, в т.ч. и нашата, са за постепенен и необратим спад на цените на природния газ в средно- и дългосрочен план - както в България, така и в ЕС;
-Торовият бизнес е "бегач на дълги разстояния" - с жизнен /работен цикъл над 40 г. - разбира се при експлоатация, поддръжка и модернизация на производствените мощности в съответствие с добрите производствени практики. Както през последните 20 - 25 г. е имало периоди на неблагоприятно съотношение между цената на природния газ и на цените на азотните торове, така и в обозримо бъдеще (15 - 20 г.) такива аномалии не могат да се изключат.
Но като рекапитулация, това е един устойчив и икономически ефективен в дългосрочен план бизнес. Още повече, че той е пряко свързан със земеделието и на тази основа - с глобалното предизвикателство за прехрана на населението.
Нашите периодични експертни анализи след 2010 г., в т.ч. и последните актуални такива: "Минералните торове в България в годините на прехода (1989 - 2013 г.)" от март 2014 г. и "Химко - актуално състояние и възможности за възобновяване на производството" от април 2014 г. с достатъчно професионални аргументи доказват, че частичното възобновяване на производството на Химко (на база новите 5-та амонячна и 7-ма карбамидна инсталации) при капацитет 22 % (170 х.т. карбамид годишно) е не само възможно - от гледище на технически и кадрови потенциал, но и че то ще бъде пазарно и икономически целесъобразно и екологосъобразно.
И още - производството на амоняк и карбамид от тези относително нови производствени мощности ще бъде в достатъчна степен конкурентноспособно по основните показатели/ критерии: остатъчен работен ресурс (над 20 г.), енергийна ефективност (около 10 % по-висока спрямо тази на Неохим и Агрополихим), потребителски качества на карбамида, екологосъобразност - в т.ч. и по емисии на парникови газове (с около 20 - 25 % по-ниски от тези на другите заводи).
Може да се направи извода, че сегашната временно неблагоприятна пазарна ценова конюнктура (на природен газ и азотни торове) не трябва да бъде основание за отлагане/ спиране на индустриалния инвестиционен проект за Рестарт на Химко, тъй като той ще осигури дългосрочни и устойчиви икономически и социални ползи за Северозападния регион и за страната.
Въпрос: - Виждаме (показани), че има, за разлика от твърдения в местни вестници, че нямало експертни анализи - от март/ април 2011 и 2014 г.- относно актуалното състояние на Химко и сектора за производство, търговия и употреба на минерални торове (в т.ч. и на карбамид) в България. Предоставяли ли сте тези анализи на заинтересованите страни и, ако да, каква беше тяхната позиция?
К.П.: - Да - на Министрите на икономиката и енергетиката от предишното (неслужебно) и сегашното Правителство, на представители по компетентност на БЕХ и Булгаргаз, на Изпълнителните директори на ТПП и на БСК - Враца, на проявили интерес потенциални стратегически инвеститори, на сегашните Областен управител и Кмет на Враца. Всички изразиха категорична подкрепа на проекта за рестарт на Химко.
Повече от 16 години - в екип и сам, правех и продължавам да правя каквото трябва за Химко, пък да става каквото ще.
Въпрос: - Има ли интерес от стратегически инвеститори и купувачи към Химко и защо според Вас, държавата обяви и периодически потвърждава намерение, а и осигурено финансиране, за придобиване и рестарт на Химко?
К.П.: - Да, все още има интерес от потенциални стратегически чуждестранни инвеститори, но част от тях са поискали гаранции, че държавата също има интерес и реално ще участва/ подкрепя проекта - поне до пуска на производството в редовна експлоатация. Обявеното от Министъра на ИЕ намерение за участие на държавата в търга (чрез целево създаденото от БЕХ дъщерно дружество "Енергийна инвестиционна компания /ЕИК/ ЕАД") за придобиване на Химко, би могло да се приеме като една полезна и приемлива на този етап държавна гаранция, в т.ч. и за навременно връщане на бившата ТЕЦ и заводска жп гара в активите на Химко.
Възможно е търгът да бъде спечелен и от частен купувач.
Личното ми мнение е, че ако държавната ЕИК придобие Химко на търга, следващият целесъобразен ход трябва да бъде публично - частно партньорство със стратегически инвеститор, който реално и своевременно да финансира ремонтно - възстановителните работи /дейности и пуск на производствените мощности. Лош сценарий днес е ако продължи протакането за обявяване на втория търг, а още по-лош - ако Химко се придобие от неудачен купувач (по скрападжийската "схема Кремиковци" ).
Въпрос: - Вие имате ли обяснение защо повече от 2 месеца не се обявява втория търг (първият беше на 19.03.2014 г.) за продажба на Химко?
К.П.: Опитвам се да имам своето обяснение.
От една страна противниците на проекта (на политическа основа и/ или с конкурентен бизнес, в т.ч. и скрападжийски) чрез добре мотивирани поставени лица/ публицисти не престават да твърдят и "обосновават" невъзможност/ нецелесъобразност на проекта за възобновяване на производството. Някои от тях използват "пощенските кутии" Ново Химко и старото Химко за опит да рекетират държавата, като вкарат проекта в нова (четвърта по ред) "съдебна сага" - с непредвидимо дълъг времеви хоризонт.
От друга страна мажоритарните (с 89 %-ов дял) държавни кредитори Булгаргаз и НЕК и техните принципали (БЕХ/ МИЕ) в недостатъчна степен и последователност защитават ефективно и навреме кредиторовия си (в случая и значим държавно - обществен) интерес от Рестарта на Химко. Все повече ми се струва, че няма и необходимата координация и достатъчна воля, управленски капацитет и отговорност за това. Особено когато в последните 7 месеца министърът на ИЕ няколкократно е казвал твърдо "да" и "ще" за проекта.
Правните ми консултации показват, че след проведения на 19 март първи търг няма законови пречки да бъде обявен втория търг за продажбата на Химко. Дори и ако действително има редовно подадена, приета от съда и регистрирана по законовия ред "Молба от Ново Химко за обезпечаване на бъдещ иск за собственост". До доказване на противното, ръководеният от мен дългогодишен експертен екип и много граждани и предприемачи от Враца, оставаме с огорчението, че и този полезен инвестиционен проект се политизира.
Въпрос: - Значи ли това, че Вие и Вашият екип "свивате знамената"?
К.П.: Не - за сега, все още е пролет 2014 г! А след нея - да поживеем и ще видим. Във всеки случай, нито аз, нито колегите ми от екипа, никога не сме живеели и работили по проекта Химко с убеждението за незаменимост. Отдадохме много знания и натрупани в Химко опит и добри практики за успешен и безопасен рестарт на производството, както и за достойно предаване на вахтата на младите специалисти и работници във евентуално възроденото Химко.
А "добро ли сме, зло ли правили" (както го писа поетът) за реализация на тази наша професионална и гражданска кауза, нека хората днес и потомството утре да съдят. А не някой си господин "никой за ХИМКО"!

.


.


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM