Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС

На територията на Община Враца има разкрити нови социални услуги, а именно 3 бр. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и 1 бр. Защитено жилище, с които се разкриха 43 бр. свободни работни места. След подписването на договора по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 с Договарящия орган - Агенция за социално подпомагане гр. София за изпълнение на проект "Шанс за деца и младежи от дома" и в качеството си на бенефициент, Община Враца обявява конкурс за:
I. Подбор на персонал за следните длъжности:
1. Управител на ЦНСТ /3 броя/ за деца и младежи с увреждания - 1.5 щ. бр., по трудово правоотношение и Управител на Защитено жилище - 0.5 щ. бр., по трудово правоотношение;
2. Социален работник в ЦНСТ /3 броя/ за деца и младежи с увреждания - 1.5 щ. бр., по трудово правоотношение и Социален работник на Защитено жилище - 1.5 щ. бр., по трудово правоотношение;
3. Медицинска сестра в ЦНСТ /3 броя/ за деца и младежи с увреждания - 1.5 щ. бр., по трудово правоотношение;
4. Детегледач в ЦНСТ /3 броя/ за деца и младежи с увреждания - 27 щ. бр., по трудово правоотношение;
5. Психолог на ЦНСТ /3 броя/ за деца и младежи с увреждания - 1.5 щ. бр., по трудово правоотношение и Психолог на Защитено жилище - 0.5 щ. бр., по трудово правоотношение;
6. Трудотерапевт в ЗЖ - 1 щ.бр., по трудово правоотношение;
7. Възпитател в ЗЖ - 1 щ.бр., по трудово правоотношение;
8. Хигиенист на ЦНСТ /3 броя/за деца и младежи с увреждания - 1.5 щ. бр., по трудово правоотношение;
II. Лица за подкрепящи дейности:
1. Консултант - 1 бр. по трудово правоотношение;
2. Медицинско лице - лекар педиатър - 1 бр. по трудово правоотношение;
3. Специален педагог - 1 бр. по трудово правоотношение;
4. Работник поддръжка на сгради - 1 бр. по трудово правоотношение;
Кмета на община Враца ще сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва в два етапа:
" 1- ви етап: Подбор по документи.
Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на община Враца. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата на община Враца и на сайта на община Враца на 09.06.2014 г.
" 2- ри етап: Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати. Събеседването с допуснатите кандидати се провежда в периода 11.06.2014 г. - 17.06.2014 г.
Необходимите документи за участие в конкурса са следните:
" Писмено заявление за кандидатстване с контакти за обратна връзка /по образец/;
" Автобиография /по образец/;
" Декларация по чл.107а от Кодекса на труда /по образец/;
" Декларация - Приложение 1, /по образец/;
" Копие от документи за придобита образователна степен (диплома), допълнителни квалификации.
" Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
* При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.
Документи ще се подават от 19.05.2014 г. до 30.05.2014 г. вкл., всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа в стая № 17, I - ви етаж на Общинска администрация - гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Враца.

За повече информация: тел. 092/ 629560, Христина Рачинска - Технически сътрудник проект и Калин Димитров - Технически сътрудник проект


ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ,
Кмет на Община Враца


.


.


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM