Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

НОВИ ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ

Представяне на постъпилите идейни предложения от Област Враца и утвърждаване на подходящите проекти и програми обсъди на свое заседание Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Враца.
Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Цветелина Теофилова - Заместник областен управител на Област Враца и заместник председател на Областния съвет за развитие. Постигане на траен благоустройствен ефект на територията на Община Криводол и осигуряване на трудова заетост на безработни лица с ниска квалификация или без квалификация, чрез благоустройствени дейности важни за населението на общината, бе предложението на Община Криводол. В дейностите влизат - освежаване и ремонт на детски площадки и автоспирки, почистване на нерегламентирани сметища, ремонт на прилежащи настилки и бордюри, обработка на тревни площи, събиране на отпадъци, натоварване и извозване до регламентираните сметища. Проектът е с продължителност 6 месеца и в него ще се включат 60 безработни. Необходимите средства са в размер на 135 296.40 лв., в това число от Държавния бюджет - 123 296.40 лв. и собствен принос - 12 000.00лв.
Осигуряване на трудова заетост на безработни младежи до 29 г. и безработни лица над 50 г. и реализирането им на пазара на труда, придобиването или възобновяването на трудовите им навици, мотивиране на лицата за активно и адекватно поведение на пазара на труда и полагане усилия за повишаване на тяхната квалификация, намаляване на напрежението сред безработните от целевите групи, е предложението на Община Оряхово. Проекта предвижда 10 безработни за 6 месеца да се грижат за поддържането на детски ясли, детски градини, училища, детски комплекс и детски площадки. Необходимите средства са в размер на 24 200 лв., в това число от Държавния бюджет - 22 200 лв. и собствен принос - 2 000 лв.
С дейностите по проекта на Община Мездра се предвижда да се поддържат вече обособилите се паркове, цветни фигури и зелени площи, да се почистят гробищните паркове в гр. Мездра и населените места. С проекта ще се осигури заетост на 30 безработни лица, разпределени в 27 -те села и град Мездра. Продължителността му е 9 месеца, а необходимите средства са в размер на 104 100 лева, от Държавния бюджет - 102 600 лв. и собствен принос - 1 500 лв.
Предложението на Областна администрация Враца е по Регионалната програма за заетост "По следите на първата земеделска цивилизация". То включва извършване на археологически разкопки в местността "Долните лъки" ("Валога"), която се намира на 1,5 км от с. Оходен, Община Враца и в местността "Езерото", с. Борован, община Борован. Целта е интегриране на безработни лица от рискови групи в екип за археологически разкопки за осигуряване на заетост и придобиване на умения при проучването и опазването на движимото и недвижимото културно-историческо наследство на Република България. В програмата ще участват 15 безработни, за 4 месеца (60 чм) в периода май - август и 10 безработни лица за 3 месеца (30 чм) в периода септември - ноември. Необходимите средства са в размер на 49 147 лв., в това число от Държавния бюджет - 33 147 лв. и собствен принос - 16 000 лв.
Постоянната комисия по заетост към ОСР на Област Враца утвърди идейните предложения на регионални програми за заетост и предложи същите на Министерство на труда и социалната политика за включване в Националния план за действие по заетостта - 2013 г.
Г-жа Даниела Накова, Директор на Дирекция "Регионална служба по заетостта" Монтана представи стартиралата процедура "Първа работа", чрез която се цели осигуряване на заетост на млади безработни до 29-годишна възраст, посредством предоставяне на стимули за работодателите за тяхното наемане..
Тази процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 20 000 000 лв. По схемата могат да кандидатстват и младежи, и работодатели. Чрез проекта ще бъдат осигурени над 2000 работни места.
След представяне на новата схема г-жа Накова напомни за възможността за подаване на заявки по схема "Подкрепа за заетост", чиято основната цел е осигуряване на заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Такива са безработните лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" над 12 месеца; безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения; безработни с ниско образование и безработни от етническите малцинства.

 

 

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM