Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

РАЗПРЕДЕЛИХА КВОТИТЕ
ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
ПОД СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ
НА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ

РИОСВ - Враца разпредели на пет билкозаготвителя квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. Разпределението на квотите стана след разглеждането на подадените документи и пред представители на РИОСВ - Враца, еколозите на общините в областта и Държавни горски стопанства и Регионална дирекция по горите.
Фирмите и физическите лица, които имат право да ползват/събират лечебни растения под специален режим на територията на областта са: Иван Николов Иванов, пункт с.Драшан, общ. Бяла Слатина, Кооперативен съюз - Враца, пункт гр.Мездра, ул."Брусенско шосе"3, "Херба Лайн БГ" ЕООД, пункт с. Брусен, ул."Дружба"1 - стопански двор, "Нели-Емил"ЕООД, пункт гр.Враца, ул"Козлодуйски бряг", Любомир Иванов Мишев, пункт с.Игнатица, общ.Мездра.
За 2014 г. във Врачанска област е предвидено да бъдат събрани 500 кг. цвят - лечебна иглика; 500 кг. венечни листа- червен божур; 2000 кг. лечебен ранилист- стрък и 100 кг. шапиче.
Всяка друга фирма или физическо лице, непосочено в заповедта на РИОСВ, което събира или изкупува лечебни растения под специален режим на опазване извън разрешените квоти, периоди на събиране и посочени райони, подлежи на санкции, съгласно действащите закони.
Ежегодно, със заповед на министъра на околната среда и водите, се определя допустимо за събиране количество билки по райони или находища.
Под специален режим на опазване и ползване се поставят отделни видове диворастящи лечебни растения когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване, или има опасност от появяването на такава тенденция. Режимът се определя всяка година със заповед на министъра на околната среда и водите, като този режим обхваща забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете на територията на цялата страна, отделни райони или единични находища; определяне на допустимото за събиране количество билки; разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.
На територията на Врачанска област е забранено да се събира червен божур от находищата, намиращи се в защитените местности "Тепето" и "Коритата".


 
 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM