Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОБЩИНА ВРАЦА - ЕФЕКТИВНА, ФУНКЦИОНАЛНА, ЕФИКАСНА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЕФЕА)

От месец октомври 2012 година Община Враца реализира проект № 12-11-32 / 17.04.2012 г. "Община Враца - Ефективна, Функционална, Ефикасна Администрация (ЕФЕА)" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12-11-32/19.10.2012 г. на Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия BG 051PO002/12/ 1.1-04, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата стойност на договора е 171 543,81 лева, като 100% са безвъзмездна помощ.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Приключилият функционален анализ на административната структура изведе необходимост от подобрения в следните области:
- организационна структура
- допълнителни мерки по отношение проследяване изпълнението на целите в общинския план за развитие/стратегическо планиране/
- подобряване системата за целеполагане в администрацията и проследимост на изпълнението на основните цели и задачи пред отделните звена и служители/оперативно планиране/
- подобряване ефикасността при осигуряване на местните приходи
- допълнителни действия за оптимизиране съотношението между постигнати резултати и използвани ресурси
Приключилият функционален анализ на информационно-комуникационната структура показа необходимост от подобрения в следните области, представени най-общо така:
- области за подобрения с оперативен характер
- области за подобрения със стратегически характер
Към първите спадат действия, които ръководството на общинската администрация трябва да предприеме по отношение на:
- преминаване към предоставяне на електронни услуги
- промяна на статута на звеното по ИТ
- подобряване на мрежовата и информационна сигурност /в оперативен план/
- повишаване производителността и надеждността на информационно-комуникационната инфраструктура /в оперативен план/
Към вторите спадат действия, които ръководството на общинската администрация трябва да предприеме по отношение на:
- повишаване производителността и надеждността на информационно-комуникационната инфраструктура /в стратегически план/ - включва мерки свързани с изготвяне на нов дизайн и реконфигуриране на локалната мрежова свързаност в администрацията, както и внедряване на виртуализационна платформа и въвеждане на постоянен мониторинг на информационната инфраструктура.
- Внедряване на специализиран софтуер за архивиране и съхраняване на данни.
На базата на изготвените доклади и идентифицираните области за подобрение в тях се изготвиха и два плана за действие с конкретни мерки, срокове и отговорници. Единият с мерки на основата на извършеният функционален анализ на административната структура, а другият - с мерки на основата на извършеният функционален анализ на информационно-комуникационната структура.
В резултат на работата по дейности 4 и 5 бяха разработени :
* Процедура за планиране и отчитане на дейността в Общинска администрация - Враца
* Вътрешни правила за планиране и отчитане на дейността в Общинска администрация - Враца
* Методика за мониторинг и контрол на процеса по планиране и отчитане
В рамките на дейност 6 се проведоха три обучения както следва:
- Подготовка на персонала за провеждане на функционален анализ на административната структура - на 23 и 24 юли 2013 година с общ брой участници в двата дни 215 души.
- Резултати от функционалния анализ и внедряване на препоръките - на 04 и 05 ноември 2013 година с общ брой участници в двата дни 208 души.
- Прилагане на принципите за добро управление и изработените процедури и правила за планиране и отчитане - на 05 и 06 декември 2013 година с общ брой участници в двата дни 73 души.
- Проведоха се и две фокус-групи - едната с участие на заинтересованите страни, а другата с участие на специалистите по ИТ на общината.
За изпълнението на разработените планове за действие в резултат на работата по проекта Кметът на общината със заповед е утвърдил мерки за тяхното изпълнение, които имат краткосрочен и средносрочен характер с цел да бъдат максимално обвързани и финансово с бюджета на Община Враца.
През 2014 година общинската администрация ще стартира своята работа с утвърдена мисия и с планове за работа на отделните структурни звена, съответстващи на утвърдени процедура и вътрешни правила за планиране и отчитане на дейността.

Иван Жеков
Секретар на Община Враца
 
 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM