Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

Заместник областният управител Борислав Банчев:

"РИОСВ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА СА ГАРАНТ
ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЦИСТЕРНИТЕ
СЪС СЕРОВЪГЛЕРОД В РАЙОНА
НА БИВШЕТО "ХИМКО" АД".

Във връзка с публикации в медиите заместник областният управител Борислав Банчев инициира среща с инж. Христо Христов, временно изпълняващ длъжността директор на РИОСВ- Враца и инж. Даниел Милков, началник на група "Планиране и превантивна дейност" към ОУПБЗН Враца. На срещата бе изяснено, че не става въпрос за цистерни със сероводород, а серовъглерод.
Системата за производство на серовъглерод от 2002г. е собственост на "Камибо" ООД - ТП "Хименерго". Количеството на серовъглерода е около 100 тона и се съхранява в 2 метални цистерни в железобетонен басейн под вода. Цистерните не са корозирали, поради осигурения 30 см. воден слой над, което ги предпазва от достъпа до кислород. Инсталацията е консервирана и няма производствен процес. Поддържа се от ограничен брой служители на предприятието, с цел поддръжка и мониторинг на неработещите съоръжения. Газоснабдяването и водоподаването са спрени и пломбирани.
Ежегодно, със заповед на министъра на околната среда и водите (чл. 157а от Закона за опазване на околната среда и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях), се извършва проверка от междуведомствена комисия с представители от РИОСВ- Враца, Дирекция "Инспекция по труда" -Враца, ОУПБЗН и община Враца. За настоящата година през месец май е извършена такава проверка като не са констатирани нередности по съхраняването на наличното количество серовъглерод.
Два пъти в годината служители от ОУПБЗН Враца извършват проверки на предприятието по аварийното планиране. Резултатите от последните проверки са, че има изготвен и утвърден от ръководителя на предприятието план за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
От извършените проверки на комисиите при създадената организация и изпълнение на нормативните изисквания, няма опасност за персонала на предприятието, населението и околната среда.

Стиляна Стоянова


 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM