Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩИНА ВРАЦА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ МОДЕЛ
ЗА ДЕИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ
НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Община Враца внесе проект "Шанс за деца и младежи от дома" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2 - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." , финансирана с подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Неговата основна цел е реализиране на устойчив модел за деинституализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез развитие на социалнии услуги от резидентен тип - Защитено жилище и три Центъра за настаняване от семеен тип. Проектните дейности са подбор и назначаване на персонал и лица за подкрепящи дейности, подготовка, преместване и настаняване на деца над три години и младежи с увреждания в Центровете за настаняване от семеен тип и в Защитеното жилище, предоставяне на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище на общо 50 деца и младежи с увреждания, дейности по информиране и публичност и дейности по организация и управление на проекта. Предвижда се капацитетът на Защитеното жилище да бъде 8 души, а на всеки от трите Центрове - 14 души (12 деца от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност). Услугите ще се предоставят на територията на град Враца, но ще обхващат потребители от цялата страна в съответствие с Националната карта на резидентните услуги и Националната карта на съпътстващите услуги. Продължителността на проектните дейности е 20 месеца, като самите услуги ще се предоставят 16 месеца. За да се осигури тяхната устойчивост след приключване на проекта, ще се предприемат действия те да станат делегирана държавна дейност.
Стойността на проектното предложение е 790 729 лева. Чрез него се продължава политиката на местната власт за постигане на устойчиво развитие и за създаване на съвременни условия за развитие на социалните услуги. Самите три Центръра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище се изграждат и оборудват по проект "ИСКРА - Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи", финансиран чрез ОП"Регионално развитие", който ще приключи през м.февруари 2014 г. Разкриването на новите резидентни услуги в общността ще предостави грижи с високо качество, отговарящи на индивидуалните нужди на уязвимите деца и младежи с увреждания. Чрез осигуряване на 39 работни места в ново разкритите социални услуги и чрез насърчаване на трудоспособните потребители на социални услуги и членове на семействата им за професионална реализация, проектът насърчава достъпа до заетост и устойчиво включване на пазара на труда.


 

 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM