Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩИНА ВРАЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ
"УСТОЙЧИВИ И ЕФЕКТИВНИ
ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ"

Община Враца спечели проект "Устойчиви и ефективни общински политики" по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г.", приоритетна ос І."Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Неговата основна цел е подобряване процеса на разработване, прилагане и мониторинг на общински политики за устойчиво развитие на Община Враца. Проектните дейности са насочени към оценка на ефективността на съществуващите механизми за консултиране с обществеността, последвана от разработване и въвеждане на методикa за мониторинг на изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. Проектните дейности включват и оценка на изпълнявания общински план за развитие и разработване на новия общински план за развитие за периода 2014 - 2020 г. Предвидено е и обучение на 80 служители на общинска администрация и представители на структури на гражданското общество, свързано с прилагане на правилата и методиките за мониторинг и контрол при изпълнението на политиките за стратегическо планиране и управление.
Бюджетът по проекта е 78 хил. лева, а неговата продължителност е 8 месеца. Разработването на стратегически документи на общината, съобразени с новите реалности и актуалните интереси на местната общност ще подобри работата на местната власт и ще допринесе за прилагането на съгласувани и ефективни политики за изпълнение на общи за държавата и за община Враца цели.


 

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM