Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

БЕЗРАБОТИЦАТА ПРИТЕСНЯВА
НАЙ-МНОГО ВРАЧАНИ,
ТУРИЗМЪТ Е С НАЙ-ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ
ЗА РАЗВИТИЕ

Безработицата и пътната инфраструктура притесняват най-много врачани, а използването на природните дадености на града и развитието на туризма имат най-голям потенциал. Това показват данните от анкетно проучване сред жителите, реализирано в изпълнение на кампанията по информация и публичност на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца - устойчива Враца", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/032.
Целта на анкетата -да се проучи мнението на гражданите за социално-икономическото развитие на града, за неговите приоритетни за решаване проблеми и перспективата за развитие в следващите 10 години.
Безработицата е посочена като основен проблем за три-четвърти от анкетираните, които определят социално-икономическото развитие на града в момента като слабо. Недобре развитата пътна инфраструктура и проблемите в здравеопазването са сред другите основни проблеми, които трябва да бъдат решени максимално бързо, показват данните от проучването. На въпроса за нерешените проблеми в района по местоживеене, гражданите са посочили основно дупките в пътната настилка, бездомните кучета и замърсяването с отпадъци. Сред отговорите са също и занемарени или изоставени сгради в някои от районите на града, слабото улично осветление, както и занемарената инфраструктура. Сред районите с най-сериозни проблеми в града са посочени кварталите "Дъбника" и "Сениче", като анкетираните отбелязват, че ги притесняват неподдържаните междублокови пространства, липсата на детски площадки за игра и на зони за отдих, на добро осветление в някои части, липсата на алеи за колоездачи и лошото състояние на някои от улиците.
На въпроса "Какви са предимствата на гр.Враца, с които той може да бъде атрактивен за развитие на бизнес, осигуряване на работни места и по-добър живот?", повече от половината анкетирани са посочили природата и географското разположение. Според друг отговор, най-подходящо е във Враца да се развиват туризма и леката промишленост, следвани от хранително-вкусовата и сферата на услугите. Не е за подценяване и възможността за развиване на т.нар. здравен туризъм, показват данните от проучването. Именно намирането на подходяща работа в тези сектори би задържало почти 45 на сто от анкетираните в града и те не биха го напуснали в търсене на възможности за развитие на друго място. Останалата част от анкетираните посочват, че ще останат в града в очакване на неговото развитие и защото техните близки и приятели са там. По отношение на туризма - две трети от запитаните са отбелязали пещерата "Леденика" като основна туристическа забележителност, която трябва да бъде популяризирана и да привлича туристи. Според половината анкетирани, Враца трябва по-активно да бъде популяризирана като "града на Христо Ботев", което ще засили интереса и ще стимулира вътрешния туризъм. Някои от анкетираните предлагат да бъдат изградени велоалеи в кварталите на града и в централната част, като това ще насърчи активния начин на живот.
Липсата на модерни спортни съоръжения, обаче, е сред основните проблеми, които посочват участниците в проучването. Според тях трябва да бъдат предвидени повече пространства за занимания със спорт на открито, алеи за тичане и каране на колела. Като подходящо място за изграждане на спортна инфраструктура някои от анкетираните отбелязват бившите военни имоти в града.
Почти половината от анкетираните врачани - 48 на сто, смятат, че екологичната обстановка е добра и Враца все още е един от най-зелените градове в България. 52 процента обаче са на мнение, че има какво да се желае по отношение на чистотата на улиците, а в някои от кварталите, като "Младост", "Сениче" и "Дъбника" е препоръчително да има повече озеленяване. В промишлената зона на града е добре да се обособят специални места за почивка, които да бъдат оформени като градинки или дори като малки паркови пространства, са посочили участници в анкетата.
Данните от анкетното проучване показват, че повече от 80 на сто от гражданите смятат, че Враца не е сред градовете, чиято среда е пригодена за хора с увреждания. Те посочват липсата на специално пригодени бордюри за преминаване на инвалидни колички, липсата на рампи, недостъпността на сградите на местната администрация, търговските обеккти и обектите с обществено значение.
Центърът на Враца остава предпочитано място за живеене за почти три четвърти от участвалите в допитването граждани. Проблем обаче е недобрата поддръжка на сградите, счупените тротоарни плочи на някои от алеите и лошото осветление в някои части. Сред останалите предпочитани квартали са "Скобелев", района на болницата, както и площад "Хр. Ботев". Най-слабо предпочитаните места за живеене в града са кварталите "Младост", "Дъбника" и "Сениче". 

  


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 


 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM