Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗА ДА ТРЪГНЕ ВРАЦА НАПРЕД
И ДА ПОДОБРИ ЖИВОТА НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ

Враца, която имаше "щастието" да се държи като опозиция на Тодор Живков, а донякъде и на последвалите разноцветни управления през т.н. Преход, е сред най-бедните региони в България. Безработицата в нашия "див" Северозапад е сред най-високите в страната. Заплатите - сред най-ниските. С изключение на "Белоизворски цимент", нито едно от изградените преди Промяната предприятия не работи.(Новоизградени, пък, няма). Държавата не следи тоталното неизпълнение на следприватизационните задължения на "случайно забогателите" през т.н. демократичен преход. Съдът оправдава бездействието на "новите собственици".

Правителството на ГЕРБ заговори за Програма за развитие на Северозападна България и… нищо не произлезе.

Сега в София протестират едни "млади, интелигентни и богати", които и не помислят че: в София една голяма част от населението се позамогна от реституцията; че с парите на цяла България и до 10 ноември 1989 г. в София бе извършено най-голямото строителство; че и сега столичния град ползва изключителни преференции, че работните заплати там са едни от високите, че строителството на метрото, на Спортни зали, пътища, реконструкция на булеварди и пр. става за сметка на бедните и все по-обедняващи региони…

Ние - какво? Нито искаме, нито протестираме!

Нито някой от управляващите се сеща за нас!

Сега Враца, освен че е един сравнително безработен град (по данни на европейската статистика Българският Северозапад е най-бедният регион в Европейския съюз), независимо че стоят, като във филмите на ужасите, унищожаващите се сгради на някогашните фабрики и заводи (на "Химко", Месокомбината, Текстилния комбинат, ЧЛК "Веслец" , "Уника", "Гаврил Генов", на всички машиностроителни предприятия и т.н.) е също и един "разкопан" град и не само от изпълнението на Проект "Воден цикъл на Враца". Тук улици не са цялостно асфалтирани от Промяната до сега. Дънките и ризите на Васко Кръпката са "цвете" пред входовете на Враца, а и всички улици на областния център.

Пишем всичко това, защото в тези дни разбрахме, че кметът на Община Враца инж. Николай Иванов се е обърнал с писмо до министър-председателят на Република България доц. Пламен Орешарски (писмо 0300-51 от 24 юли 2013 година).

В писмото се казва:

"На 21.12.2009 год. Община Враца в качеството си на Бенефициент подписа с Министерство на околната среда и водите (МОСВ) Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) №58111-0065-256 за изпълнението на проект "Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца" по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013г.", който влезе в сила от 15.01.2010 год. Крайният срок за приключване на проекта е 15.01.2016 г.
Стойността на проекта е: 136 373 288, 07 лв.
Съфинансиране от Кохезионния фонд на ЕС в размер на 98 818 893, 59 лв.
Съфинансиране от държавния бюджет в размер на 24 704 722,42 лв.
Община Враца трябва да осигури съфинансиране по проекта (чрез външно финансиране - заем) 12 849 672,06 лв. и още 13 411 873 лв. поради пропуски в основния проект и наложило се допроектиране.
Асоцииран партньор по проекта е "Водоснабдяване и канализация" ООД Враца.
Проектът е най-големия, финансиран по тази програма в сектор "води" и има за цел подобряване на управлението на пълния воден цикъл на агломерация Враца. Ще подпомогне България в посока постигане на съответствие с Европейското екологично законодателство, особено по отношение на директивите за питейни води и градски отпадни води, както и ще допринесе за постигане на устойчиво регионално развитие.
Прединвестиционното проучване за този проект е било изготвено, одобрено и препоръчано за финансиране в рамките на програма ИСПА, но не е реализирано поради ограничения в бюджета през 2004-2005 г. През 2007 г. прединвестиционното проучване е актуализирано с експертната подкрепа на програма JАSРЕRS. Работният проект е изготвен и финансиран също по програма ИСПА през 2010 г. и допроектиран през 2011 г."

По нататък в писмото инж. Николай Иванов се мотивира така:

"Интегрираният проект за воден цикъл на гр.Враца включва удължаване на канализационната мрежа с 25,5 км., рехабилитация на второстепенната канализационна мрежа - 13,1 км., рехабилитация на съществуващи главни колектори - 8,06 км., рехабилитация на водоснабдителната мрежа - 77,7 км. и рехабилитация на водопровода от яз. "Среченска бара" до Враца 33,3 км.
Улична мрежа на гр. Враца е общо около 95 км в т.ч. общински - около 66 км. и републикански - около 30 км. От дълги години уличната мрежа в града е в изключително лошо състояние, поради липса на средства за основни ремонти. Извършва се единствено текущо и аварийно изкърпване… При изпълнението на водния цикъл се засяга почти 80 % от уличната мрежа, в т.ч. и частите от републиканската пътна мрежа.
В проекта за изпълнение на рехабилитация на водоснабдителната мрежа и рехабилитация и удължаване на канализационната мрежа се предвижда единствено възстановяване на изкопа и пътното платно, което за канализацията е до 150 см. широчина по средата на уличното платно, а за водопроводната мрежа до 193 см. широчина на един метър от тротоара. По проект са предвидени около 5 (пет) мил.лв. за тази дейност. Поради факта, че проекта е изготвен преди години, не са взети предвид новоизградени комуникации, както и геоложката характеристика на терена, което на места налага значително увеличаване широчината на изкопа, а от там и по голямата площ за възстановяване на пътното платно. Не са предвидени средства за възстановяване на тротоарите след изграждане на сградните отклонения.
Необходимите средства за извършване на основен ремонт на улиците по предварителни разчети, в т.ч. и ремонт на тротоарите след изпълнението на проекта, са в размер на 67 750 594 лв., от които 31 176 376 лв. са за участъците от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Враца. Разбира се, и в краткосрочен и в дългосрочен план това е непосилно за бюджета на общината, още повече, че предстои поемането на задължение в размер на около 26 (двадесет и шест) милиона лева за изпълнението на проекта.
Към настоящия момент изпълнението на строително монтажните работи по проекта се изпълняват в съответствие с строителните програми и линейните графици на строителите. За летния период от 15.07. до 15.09. дейностите се изпълняват по трасетата на тролейбусния транспорт, поради което същият е спрян. Тролейбусната мрежа обслужва 5 (пет) маршрутни линии, които свързват кварталите от двата противоположни края на града, като осигурява транспорт на населението до работните им места и до центъра на града. Той е и основния транспорт за града, които осигурява срочни, гарантирано безопасни и с повишена култура на обслужване превози на пътниците, както и опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии в атмосферата. Частичното възстановяване само на асфалтовата настилка ще доведе не само до недоволство от гражданите, но и ще застраши безопасността на движение на основния градски транспорт. За цялостния ремонт на улиците по тролейбусните маршрутни линии са необходими 9 209 832 лв., извън предвидените по проекта.
Факт е, че градът ни е в най-бедния регион в Европейския съюз. В същият момент град Враца е важен икономически център с голям потенциал, централно разположен в Северозападна България. Той е и пресечна точка на два от най-големите европейски транспортни коридора - коридор 4 и коридор 7. Стратегическото местоположение на града нарасна още повече с изграждането на Дунав мост 2. Подобряването на пътната инфраструктура ще доведе и до подобряване на икономическата инфраструктура и ще насърчи различните форми на икономическо развитие. Повишаване на социално-икономическия статус на населението не може да става само със социални мерки, а са необходими още създаване на по-благоприятни условия за запазване и разширяване на бизнеса и привличане на инвестиции. Благоустройството и инфраструктурата не могат да бъдат мислени извън нуждите на икономическото развитие, качеството на живот и т.н. Целта ни е да изградим привлекателна, безопасна и функционална жизнена среда във Враца, но единственият начин да успеем е с помощта на държавата.
Като разчитаме изцяло на Вашето разбиране и съдействие, молим да ни бъдат отпуснати допълнително средства от републиканския бюджет като безвъзмездно целево финансиране в размер на минимум 9 209 832 (девет милиона двеста и девет хиляди осемстотин тридесет и два) лева."

Това са мотивите и исканията на кмета на Община Враца инж. Николай Иванов.
Сега въпросът е към господа общинските съветници, към депутатите от Врачанския избирателен район, към областния управител, към ръководствата на политическите сили - ще подкрепят ли врачанския кмет!
Министър-председателят Пламен Орешарски ще даде ли макар и мъничък сигнал - че правителството не мисли само за София и крайморските градове, че нещо ще започне да се случва в Българския Северозапад, че солидарността не е само употребявана дума пред избори, а и управленско действие, даващо възможност на по-слабо развитите региони да тръгнат напред и да подобрят живота на своите граждани.

Zovzaistina.com 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM