ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ СРЕЩУ ВСЕКИ КОЛЕГА, КОЙТО ПОДАДЕ ДЕКЛАРАЦИЯ В ДАНС!

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ СРЕЩУ ВСЕКИ КОЛЕГА, КОЙТО ПОДАДЕ ДЕКЛАРАЦИЯ В ДАНС!

Сатириада 0 Comment 14

Богомил БОНЕВ,

бивш министър на МВР

Със Закон за мерките срещу изпиране на пари и правилника за приложението му се задължават адвокатите да стават доносници на ДАНС, да подават разни декларации, все едно са им подчинени, да нарушават задълженията си по Конституция, кодекси и закони.

Ето неизчерпателен списък на нормите, които Барниръбъл от ГЕРБ и съветниците му от ДАНС не са взели предвид, когато са писали безумните си текстове:

Конституция на Република България

чл.30, ал. 5 Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена.

Закон за Адвокатурата

Чл. 2. (1) Упражняването на адвокатската професия е дейност, предвидена в Конституцията, за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Тя се осъществява в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка.

Чл. 29. (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.

Чл. 33. (1) Адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.

(2) Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство.

(3) Разговорите между адвокат и негов клиент не могат да се подслушват и записват. Евентуално направените записи не могат да се използват като доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване.

(4) Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие.

Чл. 45. (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът, както и адвокатът от Европейския съюз е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът, както и адвокатът от Европейския съюз няма право като свидетел да разкрива обстоятелства, които са му били поверени в качеството му на адвокат от негов клиент или от друг адвокат относно клиент.

Чл. 132. Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по този закон и Етичния кодекс на адвоката, на наредбите и решенията на Висшия адвокатски съвет и на решенията на адвокатските съвети и общите събрания, както и:

1. нарушаване на адвокатската тайна;

2. пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента;

3. системна небрежност или очевидно невежество при изпълнение на професионалните задължения;

………………………………………….

10. уронване на престижа и достойнството на професията и нарушаване на професионалната етика и морала.

Затова предлагам на Висшия адвокатски съвет и всяка адвокатска колегия поотделно да предприемат дисциплинарни мерки срещу всеки колега, който подаде декларация в ДАНС, с която на практика уронва престижа на професията и се поставя в услуга на външна за адвокатурата служба срещу интересите на клиентите си.

(Afera.bg)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top