27.11.2007

 

ПРИЕХА СТРУКТУРАТА
НА ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ

В понеделник, 27 ноември се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
Общинският съвет одобри Структура и численост на Общинска администрация - Враца. Администрацията е структурирана в седем дирекции, 18 отдели и шест сектори. Структурата определя Ръководство от кмет, четирима заместник-кметове и секретар. Запазено е разделението на обща, специализирана и изнесена администрация. Числеността на Общината е 202 щатни бройки, с което се запазва досегашната численост и се спазва Приложение № 7 към чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Р България. С него за Общината са утвърдени 183 щатни бройки, а с Решение на ОбС Враца за приемане Бюджета на Общината за 2007 г. са приети за дофинансирани с местни приходи още 19 щатни бройки.
По предложение на кмета на общината Тотю Младенов Общинският съвет определи размера на трудовите възнаграждения на кметовете и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет.
По т.3 на дневния ред общинските съветници приеха предложения за участие по програма "Красива България":
- Ремонт и реконструкция на закрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс "Христо Ботев"- Враца (с два подобекта);
- Фасадно оформление и ремонт на покрива на сградата на Областен диспансер за психични заболявания със стационар;
- Ремонт и фасадно оформление на ЦДГ №13 в град Враца;
- Ремонт на Дом за отглеждане на деца, лишени от родителски права "Асен Златаров", град Враца.
Общинският съвет одобри предложението на Търговско-промишлената палата - Враца за изпълнението на проект "Българо-румънски екологичен център за изследване и обучение". Проектът е разработен от Търговско-промишлена палата Враца с партньор Община Враца и Община Оряхово, по програма ФАР - ТГС - България - Румъния (Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието). Стойността на проекта е 112 000 евро, от които 22 400 евро са за облагородяване на района на скалния масив "Вратцата" за подобряване на условията за спорт и отдих.

Google

ADVERTISEMENT


НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ОБЩИНА ВРАЦА  -  ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН: 62 25 86

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР
 
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
КОНТАКТ С НАС
 

ВРЪЗКИ