Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

Заместник областният управител Мирослав Комитски председателства Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. Представен бе и гласуван Отчета за изпълнението на общинските планове за действие към стратегията на Област Враца за интегриране на ромите 2012 - 2020 г., както и присъединяването на Сдружение "Етника", гр. Бяла Слатина като член на Съвета.
Пламенка Ангелова, старши експерт в Регионален инспекторат по образованието представи о дейностите по изпълнението на общинските планове през изминалата 2014 г., като акцентира върху основните приоритетни направления - образование, здравеопазване, жилищни условия и заетост.
В съответствие със специфичните цели за повишаване на възпитанието и образованието в смесени детски градини в областта, са разкрити допълнителни занимания за подготовка на деца в ранна детска възраст за едно по-добро бъдещо включване в образователния процес.
Съществени резултати са постигнати в областта на превенцията на отпадане от училище на деца и ограмотяването на възрастни. Важен фактор е изпълнението на Проекта на Министерство на образованието и науката "Нов шанс за успех", реализиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". В Община Мизия в момента се изпълнява Четвъртия етап, като досега по предходните етапи са завършили успешно общо 413 лица от ромски произход. В хода на работа в приоритет "Образование", с цел усъвършенстване на образователните условия е повишена квалификация на педагозите и специалистите за работа в мултиетническа среда и е изградена интеркултурна компетентност.
Отчетени бяха и резултатите в изпълнение на дейностите по приоритет "Здравеопазване", като основните постигнати цели са подобряване на здравната помощ за новородени и деца в предучилищна възраст и подобряване на профилактичната дейност сред ромското население. Подобрен е също достъпа до здравни услуги чрез осигуряване на средства за извършване на изследвания, повишена е и информираността и здравните знания на ромското население с цел превенция на употребата на наркотици .
Положителна оценка по отчетната дейност беше дадено и в направлението "Заетост", в чиято реализация са включени проектите "Подкрепа за достоен живот", "Старт в кариерата", и "От социални помощи към заетост".
Беше приет и най-новия член на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси -Сдружение "Етника".

Надя Гетова


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM