Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

21 ДОКЛАДНИ ЩЕ РАЗГЛЕДАТ
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА 28 ЯНУАРИ

Двадесет и една са докладните, които трябва да разгледат общинските съветници във Враца на редовното си заседание на 28 януари. Нова наредба и три изменени и допълнени са представени на вниманието на местните парламентаристи - Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Враца.
Съветниците ще разгледат и Програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, през 2014 г., Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Враца, както и Годишен план за дейността на отдел "Вътрешен одит" за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.
Кметът инж. Николай Иванов ще представи Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Враца за второто полугодие на 2013 година, Отчет на общински план за младежта за 2013 г. и Общински план за младежта за 2014 г.
Точка 13 в дневния ред предвижда определяне броя, вида и местонахождението на жилищата, включени в различни групи, а т. 14 - продажба на общинско жилище.
Цени за продажба на дърва на корен, добити от общински територии следва да бъдат определени на заседанието, както и съгласие за предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици. За втори път градоначалникът внася докладна за избор на формата на управление на горските територии, собственост на Община Враца.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии) за изграждане на водопровод от каптаж "Долен извор" в местността Бучил край с. Паволче се очаква да даде общинският съвет.
В дневния ред на сесията са включени и две предложения до президента за опрощаване на публични задължения за неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете, както и проектно предложение по Програма "Красива България - 2014".
Общинският съветник Красимир Ангелов ще представи идеята за учредяване на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Враца, а председателят на ПК по приватизация Васил Драганов е вносител на двете допълнителни докладни. Те касаят стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на два незастроени поземлени имота, частна общинска собственост, отчет за изпълнение на Плана за приватизация и следприватизационен контрол за 2013 г., План за приватизация и следприватизационен контрол за 2014 г., Отчет за разходите на специализираното звено за приватизация към Общински съвет-Враца за 2013г. и Бюджетна карта за прогнозните приходи и разходи за 2014 г.
Както обикновено, редовната сесия на Общински съвет - Враца ще започне с питания към кмета и отговори на питания от предходната сесия, както и с актуална информация за изпълнението на проекта за воден цикъл.
Работата на местния парламент ще приключи с питания на граждани и точка "Разни".
Постоянните комисии към Общински съвет - Враца започват своите заседания на 20 януари, по предварително определен график, обявен на официалния сайт на Община - Враца в секция "Общински съвет". Заседанията са публични и на тях могат да присъстват граждани и медии.


 
 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM